Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 167-174
Tác giả: Phí Hải Long
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/09/2018

Ngày nhận bài sửa: 06/03/2019

Ngày duyệt đăng: 28/06/2019

 

Title:

Evaluating tourists’ satisfaction of MIA Nha Trang resort’s service quality

Từ khóa:

Chất lượng dịch vụ; khu nghỉ dưỡng; MIA; sự hài lòng

Keywords:

Service quality; resort; MIA; satisfaction

ABSTRACT

This paper is aimed to evaluate tourists’ satisfaction about MIA Nha Trang resort’s service quality. The methods of qualitative and quantitative research were used to testing the research model with 6 factors impacting on satisfaction: reliability, competence, tangibility, empathy, responsiveness, perception of price. The results of data analysis with 350 questionnaires showed that tourists’ satisfaction of MIA Nha Trang resort’s service quality was affected by 4 factors: competence, empathy, responsiveness, and the perception of price. Based on the results, a number of measures to enhance tourists’ satisfaction about MIA Nha Trang resort’s service quality have been proposed.

TÓM TẮT

Mục tiêu của bài nghiên cứu này là đánh giá sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng MIA Nha Trang. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp định tính và định lượng để kiểm định mô hình nghiên cứu với 6 nhân tố tác động đến sự hài lòng bao gồm: mức độ tin cậy, năng lực phục vụ, phương tiện hữu hình, sự đồng cảm, mức độ đáp ứng, giá cả cảm nhận. Kết quả phân tích dữ liệu với 350 mẫu khảo sát cho thấy sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng MIA Nha Trang chịu ảnh hưởng bởi 4 nhân tố: năng lực phục vụ, sự đồng cảm, mức độ đáp ứng,giá cả cảm nhận. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng MIA Nha Trang.

Trích dẫn: Phí Hải Long, 2019. Đánh giá sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng MIA Nha Trang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3D): 167-174.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...