Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 34-39
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/10/2018

Ngày nhận bài sửa: 18/02/2019

Ngày duyệt đăng: 28/06/2019

 

Title:

The effects of plastic mulch on the Nacoleia sp., growth, yield and quality of purple sweet potato HL491

Từ khóa:

Impoea batatas, màng phủ nông nghiệp, Nacoleia sp., khoai lang tím HL491

Keywords:

Impoea batatas, Nacoleia sp., plastic mulch, purple sweet potato HL491

ABSTRACT

The study was carried out to investigate the effects of plastic mulches on the growth and yield of purple sweet potatoes HL491 as well as pest infestation at Binh Tan District, Vinh Long Province. This study was conducted in Randomized Complete Block Design with 3 treatments and four replications. The treatments were (1) uncovered (as control), (2) silvery plastic mulch and (3) transparent plastic mulch. The results showed that length of the main stem, number of branches/plants, total number of tubers/ plants, marketable tubers/plant, tuber length, tuber diameter, tuber yield/ha, the hardness of tuber of sweet potatoes planted on ridges covered with silvery plastic mulch were higher in compared to those of the sweet potatoes planted on ridges covered with transparent plastic mulch and without covering plastic mulch. The silvery plastic mulch reduced the Nacoleia sp. infestation

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu xác định hiệu quả của màng phủ lên thiệt hại do sâu đục củ, sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng củ khoai lang tím HL491 tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên 3 nghiệm thức là 1/ Không phủ (đối chứng), 2/ Màng phủ bạc và 3/ Màng phủ trong suốt với 4 lần lặp lại. Kết quả thí nghiệm cho thấy ở nghiệm thức màng phủ bạc khoai lang có chiều dài dây, số dây nhánh, tổng số củ, số củ thương phẩm, kích thước củ, cao hơn so với không phủ và màng phủ trong suốt. Màng phủ bạc hạn chế rất nhiều sự tấn công của sâu hại củ sâu khoai lang

Trích dẫn: Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, Lê Vĩnh Thúc, Võ Ngọc Thúy và Lê Văn Vàng, 2019. Ảnh hưởng của màng phủ đến sâu đục củ, sinh trưởng, năng suất và chất lượng giống khoai lang tím HL491. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3B): 34-39.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...