Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 49-57
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 30/10/2018

Ngày nhận bài sửa: 29/12/2018

Ngày duyệt đăng: 28/06/2019

 

Title:

Effects of Brassinolide on the citrus greening, yield and fruit quality of “Duong” mandarin (Citrus reticulata Blanco var. Duong) grown in Long My district, Hau Giang province

Từ khóa:

Brassinolide, vàng lá gân xanh, điện di DNA, quýt Đường, tinh bột

Keywords:

Brassinolide, Citrus greening, DNA electrophoresis, “Duong” mandarin, Starch

ABSTRACT

This study is aimed to determine the effects of Brassinolide (BL) on citrus greening disease, yield and quality of “Duong” mandarin grown in Long My town, Hau Giang province. A field trial was conducted from August 2017 to October 2018. There were 5 treatments including BL concentrations of 0.05 μM (0.5 mL of 0.01SL); 0.10 μM (1.0 mL 0.01SL), 0.15 μM (1.5 mL 0.01SL), positive control (solution of ZnSO4 - at 5,000 ppm + MnSO4 5,000 ppm), and negative control treatment (water). All treatments were applied every two weeks until fruits were harvested (12 months). The experiment was arranged in a completely randomized design with 6 replications, one tree for each replicate. The presence of “Candidatus Liberibacter asiaticus” was determined by PCR using specific primers. Leaf samples were collected before and after the experiment. Quantification of leaves in iodine solution was used to diagnose the disease. The results showed that spraying BL at 0.15 μM periodically twice a week for 12 months resulted in the lowest disease incidence (2.3%), disease index (5.9%) and undetectable level of bacterial titer as shown by PCR. The latter was confirmed by the lowest concentration of starch in leaves (0.73 mg/g) and highest yield (28.4 kg/tree), fruit size and fruit quality than these of the other treatments.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được tiến hành để xác định ảnh hưởng của Brassinolide (BL) đến bệnh vàng lá gân xanh, năng suất và phẩm chất của trái quýt Đường tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 08/2017 đến 10/2018, gồm 5 nghiệm thức là các nồng độ BL: 0,05 μΜ (0,5 mL 0.01SL); 0,10 μM (1,0 mL 0.01SL) và 0,15 μM (1,5 mL 0.01SL), nghiệm thức đối chứng dương (dung dịch - ZnSO4 5,000 ppm + MnSO4 5,000 ppm) và nghiệm thức đối chứng âm (nước). Các nghiệm thức được phun định kỳ 2 tuần/lần cho đến khi thu hoạch trái (12 tháng). Thí nghiệm được bố trí theo thể thức ngẫu nhiên hoàn toàn, 6 lần lặp lại, mỗi lặp lại tương ứng với một cây. Sự hiện diện của vi khuẩn “Candidatus Liberibacter asiaticus” trong lá được xác định bằng phương phápPCR với cặp mồi đặc hiệu. Định lượng tinh bột trong lá bằng dung dịch iod được dùng để chẩn đoán bệnh. Kết quả cho thấy nghiệm thức phun BL 0,15 μM định kỳ 2 tuần/lần trong 12 tháng có tỷ lệ bệnh VLGX (2,3%), chỉ số bệnh VLGX (5,9%) thấp nhất, mật số vi khuẩn ở mức không phát hiện được bằngPCR và hàm lượng tinh bột trong lá thấp nhất (0,73 mg/g) và có năng suất cao nhất (28,4 kg/cây), kích thước trái và phẩm chất trái cao hơn so với nghiệm thức đối chứng âm và các nồng độ còn lại.

Trích dẫn: Trang Kiên Bush, Huỳnh Lê Anh Nhi, Trần Văn Hâu và Trần Sỹ Hiếu, 2019. Ảnh hưởng của Brassinolide đến bệnh vàng lá gân xanh, năng suất và phẩm chất trái quýt đường (Citrus reticulata Blanco) tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3B): 49-57.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...