Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 35-44
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/12/2018

Ngày nhận bài sửa: 24/04/2019

Ngày duyệt đăng: 30/08/2019

 

Title:

Knowledge, attitudes and practices on pesticide usage of vegetable farmers in Thua Thien Hue Province

Từ khóa:

Canh tác rau xanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ý thức và thái độ

Keywords:

Awareness and attitude, pesticide use, vegetable production

ABSTRACT

The study aimed to investigate the use of pesticides in vegetable production in Thua Thien Hue Province, in which a social practice approach was employed. Data collectionwas based on both qualitative and quantitative methods. Three communes were selected for this study, including Quang Thanh, Huong An, and Dien Hai. The results show that up to 84.5 % of the vegetable farmers were under secondary education. All the interviewed farmers applied pesticides to their vegetable crops. Up to 20 different active ingredients were utilized for vegetable production at the study sites, in association with incidents of overdose application. Neither age, educational level or gender are the main impact factors to the pesticide use of local farmers. The practices on pesticide use were mainly based on the experience of individuals or oral communications. There were few farmers only having knowledge on pesticide toxicity as well as awareness of environmental protection, expressed by an indifference to labor protection, or improper pesticide storage and waste disposal that might cause unexpected harmful issues to the environment and to the farmers themselves.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm điều tra tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sử dụng trong canh tác rau màu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, sử dụng cách tiếp cận thực hành xã hội. Kỹ thuật thu thập thông tin được thiết kế dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính. Ba xã được lựa chọn nghiên cứu là Quảng Thành, Hương An, Điền Hải. Kết quả cho thấy, 84,5% người trồng rau ở các địa bàn khảo sát có trình độ học vấn từ THCS trở xuống. Tất cả các hộ được phỏng vấn đều có sử dụng thuốc trừ sâu trong canh tác rau xanh. Có đến 20 hoạt chất khác nhau đang được sử dụng với từ 3 đến 5 loại được dùng trong một vụ rau, đi cùng với việc sử dụng quá liều chỉ dẫn. Độ tuổi, trình độ học vấn hay giới tính không phải là yếu tố quyết định đến việc sử dụng thuốc BVTV của nông dân. Việc thực hành sử dụng thuốc BVTV chủ yếu theo kinh nghiệm và truyền miệng. Rất ít người nông dân có kiến thức về độc tính của thuốc BVTV mà họ đang sử dụng cũng như ý thức về bảo vệ môi trường, thể hiện qua việc sử dụng bảo hộ lao động không đầy đủ, bảo quản và thải loại bao bì thuốc bừa bãi, tạo ra các mối nguy cơ tác động đến môi trường sống và chính sức khỏe của bản thân họ.

Trích dẫn: Nguyễn Đăng Giáng Châu, Lê Đăng Bảo Châu và Lê Thị Thanh Ngân, 2019. Kiến thức, thái độ và thực tiễn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông dân trồng rau ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(4B): 35-44.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...