Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 90-96
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 23/12/2018

Ngày nhận bài sửa: 21/02/2019

Ngày duyệt đăng: 30/08/2019

 

Title:

Histopathological characteristics of bacillary necrosis disease in striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) and red tilapia (Oreochromis sp.)

Từ khóa:

Bệnh gan thận mủ, cá điêu hồng, cá tra, Edwardsiella ictaluri

Keywords:

Edwardsiella ictaluri, red tilapia, striped catfish, white spots in the internal organs

ABSTRACT

The study is carried out to describe and compare histopathological characteristics of bacillary necrosis disease in striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) and red tilapia (Oreochromis sp.).  Diseased samples of striped catfish and red tilapia were collected from cultured ponds/cages and from the experimental infection with Edwardsiella ictaluri. Both diseased striped catfish and red tilapia exhibited the same pathological signs such as stop feeding, lethargic swimming, appearance of round white spots with a diameter of 0.5-3 mm in the internal organs (liver, kidney and spleen). The results of histopathological analysis showed similar characteristics in two fish species, including: (1) many areas of liver, kidney and spleen tissues of diseased fishes displayed congestion, hemorrhage, necrosis and structural changes, (2) pigmented macrophage centers increased in number and size on kidney and spleen tissue. In diseased red tilapia, there were many lipid vacuoles in liver tissue and granulomas on the kidney and spleen.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả và so sánh đặc điểm mô bệnh học ở cá tra và cá điêu hồng bệnh gan thận mủ. Mẫu cá tra và cá điêu hồng bệnh gan thận mủ được thu từ ao/bè nuôi và từ thí nghiệm cảm nhiễm với vi khuẩn Edwardsiella ictaluri. Cá tra và cá điêu hồng bệnh gan thận mủ có dấu hiệu bệnh lý như nhau là bỏ ăn, bơi lờ đờ, có nhiều đốm trắng đường kính từ 0,5 - 3 mm trên các nội quan (gan, thận và tỳ tạng). Kết quả phân tích mô bệnh học ghi nhận những đặc điểm giống nhau ở hai loài cá bao gồm: (1) Nhiều vùng ở mô gan, thận và tỳ tạng cá bệnh có hiện tượng xung huyết, xuất huyết, hoại tử và biến đổi cấu trúc; (2) ở mô thận và tỳ tạng có các trung tâm đại thực bào sắc tố gia tăng về số lượng và kích thước. Ở cá điêu hồng bệnh gan thận mủ còn có nhiều không bào lipid ở gan và các u hạt ở thận và tỳ tạng.

Trích dẫn: Lê Ngọc Huyền và Đặng Thị Hoàng Oanh, 2019. Đặc điểm mô bệnh học của bệnh gan thận mủ ở cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) và cá điêu hồng (Oreochromis sp.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(4B): 90-96.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...