Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 52-60
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 09/01/2019
Ngày nhận bài sửa: 12/03/2019

Ngày duyệt đăng: 29/08/2019

 

Title:

“Site selection for rooftop solar photovoltaic in supply chain using optimization model”

Từ khóa:

Chuỗi cung ứng xanh, mô hình tuyến tính nguyên hỗn hợp, năng lượng mặt trời, phát thải CO2

Keywords:

CO2 emissions, green supply chain, mixed integer linear programming (MILP), solar energy

ABSTRACT

Utilization of solar energy is an effective solution for a company to reduce dependence on fossil energy and CO2 emissions. Therefore, this study presents a green supply chain network design problem considering solar rooftop photovoltaic systems (PVs) to minimize total cost and CO2 emissions occurred during production and transportation activities. Net present value (NPV) is used to evaluate and verify the feasibility of installing PVs for different facility sizes. Following this analysis, a mixed integer linear programming model (MILP) is proposed to determine facility location, the amount of transportation between components in supply chain (SC). The capability of the model and the methodology are then applied for a case study of garment mannufacturer located in the Mekong Delta region, Viet Nam. Results showed that adopting PVs creates huge benefits in energy cost savings and CO2 emissions reducion for the whole supply chain.

TÓM TẮT

Việc tận dụng năng lượng mặt trời là giải pháp hiệu quả đối với doanh nghiệp (DN) nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch và lượng CO2 phát thải. Vì vậy, nghiên cứu đề xuất thiết kế mạng lưới cung ứng xanh tích hợp hệ thống pin năng lượng mặt trời (PVs) với mục tiêu tối thiểu tổng chi phí và lượng khí thải CO2 từ các hoạt động sản xuất và vận tải. Phương pháp phân tích giá trị hiện tại ròng (NPV) được đề xuất nhằm đánh giá tính khả thi khi lắp đặt PVs với nhiều quy mô nhà máy khác nhau. Trên cơ sở đó, một mô hình tuyến tính nguyên hỗn hợp (MILP) được sử dụng để lựa chọn vị trí nhà máy, xác định lượng vận chuyển giữa các thành phần trong chuỗi cung ứng (SC). Nghiên cứu áp dụng cho một DN may tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Việt Nam. Kết quả mô hình cho thấy việc tích hợp PVs giúp DN giảm sự phụ thuộc vào lưới điện quốc gia, tiết kiệm chi phí sử dụng điện và tổng lượng khí CO2 trong toàn SC.

Trích dẫn: Võ Thị Kim Cúc, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Thùy Dương và Nguyễn Trường Thi, 2019. Mô hình tối ưu việc lựa chọn vị trí nhà xưởng trong chuỗi cung ứng để lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(4A): 52-60.

Các bài báo khác
(2019) Trang: 349-354
Tạp chí: International Conference on System Science and Engineering (ICSSE)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...