Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 29-39
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 22/01/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

In silico screening of potential drug targets in Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) using protein database analysis methods

Từ khóa:

MRSA, phân tích CSDL, phương pháp tiếp cận in silico, protein không tương đồng, protein thiết yếu

Keywords:

Database analysis, essential proteins, in silico-based approach, MRSA, non-homologous proteins

 

ABSTRACT

Due to the emergence of multidrug­resistant strains of Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), there is an urgent need for the identification of new targets for drug development. In this study, an in silico-based approach was used to investigate several protein/gene databases to find potential target proteins in MRSA. The results show that 158 ​​proteins are non-homologous essential proteins in which 49 proteins take part in 11 unique metabolic pathways. According to DrugBank database, two proteins namely respiratory nitrate reductase alpha chain (NarG) and tubulin homolog protein (FtsZ) was suggested as best putative targets against MRSA. The other proteins were considered as putative novel target. The identified drug targets are expected to be of great potential for discovery of novel therapeutic compounds against MRSA.

TÓM TẮT

Với sự xuất hiện của nhiều chủng Staphylococcus aureus kháng Methicillin (MRSA), có một nhu cầu cấp thiết cho sự xác định các mục tiêu mới phục vụ quá trình phát triển thuốc. Trong nghiên cứu này, phương pháp tiếp cận in silico được sử dụng trong sàng lọc một số cơ sở dữ liệu (CSDL) protein/gene để tìm các protein mục tiêu tiềm năng ở MRSA. Kết quả cho thấy 158 protein thiết yếu không tương đồng trong đó có 49 protein tham gia vào 11 con đường trao đổi chất riêng biệt. Theo CSDL DrugBank, hai protein là tiểu đơn vị alpha enzyme hô hấp khử nitrat (NarG) và protein tương đồng tubulin (FtsZ) được xác định là các mục tiêu tốt nhất. Các protein còn lại được đề xuất là các mục tiêu giả định mới ở MRSA. Những mục tiêu thuốc được xác định dự kiến ​​sẽ có tiềm năng lớn cho việc khám phá các hợp chất trị liệu mới chống lại MRSA.

Trích dẫn: Lê Anh Vũ, Phan Thị Cẩm Quyên và Nguyễn Thúy Hương, 2019. Sàng lọc In silico các mục tiêu thuốc tiềm năng ở vi khuẩn Staphylococcus aureus kháng Methicillin (MRSA) bằng các phương pháp phân tích dữ liệu protein. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(1): 29-39.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...