Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 117-123
Tác giả: Nguyễn Thúy Vy
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 23/03/2019

Ngày nhận bài sửa: 22/06/2019

Ngày duyệt đăng: 31/10/2019

 

Title:

An analysis of the tourist attraction of Mekong Delta’s eastern coastal

Từ khóa:

Du lịch, duyên hải phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long, thu hút du lịch

Keywords:

Mekong Delta’s eastern coastal, Tourism, Tourist attraction

ABSTRACT

The East Coast region of the Mekong Delta includes Tien Giang, Ben Tre, Vinh Long and Tra Vinh provinces. Although the region has a lot of tourism potentials, tourists and revenue from tourism activities are not commensurate with the tourism potential of each locality. Understanding the factors that constitute the ability to attract tourists is an important issue for the exploitation and promotion of tourism strengths. Based on the research model of Hu and Ritchie (1993) and primary data collectted from 164 questionnaires. The results of linear regression analysis show that the factors affecting the tourist attractability of the East Coast of the Mekong Delta Delta, from high to low levels of influence, are: natural factors, socio-culture factors and support characteristics.

TÓM TẮT

Vùng liên kết du lịch các tỉnh Duyên hải phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gồm các tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh. Tuy vùng có nhiều tiềm năng du lịch nhưng lượt du khách và doanh thu từ các hoạt động kinh doanh du lịch chưa tương xứng so với tiềm năng du lịch của từng địa phương. Hiểu được các yếu tố cấu thành khả năng thu hút du khách là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động khai thác và phát huy thế mạnh du lịch. Trên cơ sở mô hình nghiên cứu đề xuất kế thừa từ nghiên cứu của Hu and Ritchie (1993) kết hợp với dữ liệu sơ cấp thu được từ 164 phiếu trả lời hợp lệ. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút khách du lịch của vùng Duyên hải phía Đông ĐBSCL lần lượt theo mức độ ảnh hưởng từ cao đến thấp là: yếu tố tự nhiên, văn hóa xã hội và các đặc tính hỗ trợ.

Trích dẫn: Nguyễn Thúy Vy, 2019. Phân tích khả năng thu hút du khách của vùng duyên hải phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5D): 117-123.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...