Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 43-49
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/04/2019
Ngày nhận bài sửa: 07/05/2019

Ngày duyệt đăng: 30/10/2019

 

Title:

Synthesis of quinazolin-4-one derivatives

Từ khóa:

Hóa học xanh, hợp chất dị vòng, phản ứng ghép vòng oxy hóa, quinazolin-4-one

Keywords:

Green chemistry, heterocyclic compounds, oxidative cyclization, quinazolin-4-one

ABSTRACT

Nitrogen based heterocyclic compounds containing quinazolin-4-one scaffold have been known to be possess diverse biological activities. In this research, six compounds including three quinazolin-4-one (3a-c) and three N-acetamidyl quinazolin-4-one (8a-c) derivatives were successfully synthesized in good yields. The synthetic process is simple, effective and environmentally friendly using air as the only oxidizing agent.

TÓM TẮT

Các hợp chất dị vòng chứa nitrogen, đặc biệt là các hợp chất chứa khung quinazolin-4-one, được biết có hoạt tính sinh học rất đa dạng. Trong nghiên cứu này, sáu hợp chất gồm ba dẫn xuất quinazolin-4-one (3a-c) và ba dẫn xuất N-acetamidyl quinazolinone (8a-c) đã được tổng hợp thành công với hiệu suất khá tốt. Quy trình tổng hợp đơn giản, hiệu quả, sử dụng chất oxy hóa là oxy không khí thân thiện với môi trường.

Trích dẫn: Lê Thị Hồng Búp, Danh La Đức Thành, Mai Văn Hiếu, Lê Thị Thảo Nguyên và Bùi Thị Bửu Huê, 2019. Tổng hợp dẫn xuất quinazolin-4-one. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5A): 43-49.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...