Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 50-57
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 10/04/2019
Ngày nhận bài sửa: 14/06/2019

Ngày duyệt đăng: 30/10/2019

 

Title:

Conditions for boundedness of nonlinear Volterra difference systems with finite delay

Từ khóa:

Bị chặn mũ tới hạn, hệ phương trình sai phân Volterra, ổn định mũ toàn cục

Keywords:

Exponentially stable, exponentially ultimately bounded, Volterra difference systems

ABSTRACT

In this paper, we give some new explicit sufficient conditions for exponential ultimate boundedness of a class of nonlinear Volterra difference systems with finite delays. The obtained results are generalizations of some existing results in the literature as our particular cases. An example is given to illustrate the obtained results.

TÓM TẮT

Trong bài báo này, một số điều kiện đủ mới cho tính bị chặn mũ tới hạn của một lớp hệ phương trình sai phân Volterra phi tuyến phụ thuộc thời gian với chậm hữu hạn được đưa ra. Kết quả đạt được là mở rộng tổng quát của một số kết quả đã có trước đây như là trường hợp đặc biệt của nghiên cứu. Một ví dụ được đưa ra nhằm minh họa cho kết quả đạt được.

Trích dẫn: Lê Trung Hiếu và Hà Mộng Như Chi, 2019. Điều kiện bị chặn của hệ phương trình sai phân Volterra phi tuyến với chậm hữu hạn. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5A): 50-57.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...