Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 212-221
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 23/04/2019

Ngày nhận bài sửa: 04/02/2020

Ngày duyệt đăng: 28/02/2020

 

Title:

Factors affecting the commitment of the employee to organizations at the joint stock commercial banks in Long Xuyen city

Từ khóa:

Sự gắn bó của người lao động, người lao động, ngân hàng thương mại

Keywords:

Employee commitment, staffs, comercial bank

 

ABSTRACT

The purpose of the study analyzed the factors affected workplace commitment at the joint stock commercial banks in Long Xuyen city. The study was conducted on 300 staffs working at banks by convenient sampling method. In this study, Cronbach's alpha, EFA, CFA and structural equation modeling (SEM) combined with ANOVA analysis are used to identify factors that affect workplace commitment with the bank. The results showed that the commitment of employees is influenced by factors such as salary, leadership style, training and development policy. Among them, salary is the most important factor in employee commitment. Based on those findings, the author would have some proposals on skilled human resource development and methods to maintain the employee commitment to the banks in Long Xuyên City.

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên tại các ngân hàng thương mại cổ phần khu vực thành phố Long Xuyên. Nghiên cứu được thực hiện trên 300 nhân viên làm việc tại các ngân hàng bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện. Trong nghiên cứu này kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) kết hợp với phân tích ANOVA được sử dụng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên đối với ngân hàng. Kết quả phân tích chỉ ra sự gắn bó của nhân viên bị ảnh hưởng bởi các yếu tố: tiền lương, phong cách lãnh đạo, chính sách đào tạo và phát triển. Trong đó, tiền lương là yếu tố tác động mạnh nhất đến sự gắn bó của nhân viên. Thông qua kết quả nghiên cứu, tác giả đề ra một số kiến nghị đối với các ngân hàng tại thành phố Long Xuyên trong công tác phát triển nguồn nhân lực có trình độ của đơn vị cũng như các biện pháp để giữ chân người lao động.

Trích dẫn: Trần Thị Tuyết Nhi và Lưu Thanh Đức Hải, 2020. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên trong các ngân hàng thương mại cổ phần tại thành phố Long Xuyên. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(1D): 212-221.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...