Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 11, No. 3 (2019) Trang: 11-18
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 10 May 2019
Revised 04 Jul 2019

Accepted 29 Nov 2019

 

Shallot (Allium ascalonicum) is an important crop of Vĩnh Châu town, Sóc Trăng province of Vietnam. This study aims at identifying the contemporary pathogens in shallot fields in this region. The identification was done using the Koch’s postulates, morphological observation and molecular techniques. A collection of 124 infected shallot samples was obtained from three cropping seasons during 2015-2016 at three major shallot producing areas of Vĩnh Châu town. From these samples, a total of 49 bacterial and 118 fungal isolates were obtained. Using the Koch’s postulates, 160 isolates were confirmed to be shallot pathogens. Based on morphological observation and molecular techniques, i.e., PCR using specific primers and sequencing of the 16S rRNA genes, the pathogens were identified as Erwinia carotovora (soft rot), Pseudomonas aeruginosa (bulb rot), Aspergillus niger (black mold), Colletotrichum gloeosporioides (anthracnose) and Fusarium oxysporum (basal rot). Among these, E. carotovora and F. oxysporum appeared to be the predominant pathogens causing bulb rot in the shallot fields of Vĩnh Châu town.

Keywords

Aspergillus niger, Colletotrichum gloeosporioides, Erwinia carotovora, Fusarium oxysporum, Pseudomonas aeruginosa, shallot

Cited as: Thu, B.T., Tuan, T.Q. and Khoa, N.D., 2019. Identification of shallot pathogens in Vĩnh Châu town of Sóc Trăng province. Can Tho University Journal of Science. 11(3): 11-18.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...