Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 13-22
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 22/05/2019

Ngày nhận bài sửa: 22/10/2019

Ngày duyệt đăng: 26/12/2019

 

Title:

Genetic diversity of soybean based on agronomical traits, SSR markers and protein contents

Từ khóa:

Chỉ thị SSR, đa dạng di truyền, đậu tương, hàm lượng protein, tính trạng

Keywords:

Agronomical trait, genetic diversity, protein content, soybean, SSR marker

ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate genetic diversity of 109 soybean [Glycine max (L.) Merr.] samples through agronomical evaluation in spring 2018, protein content and SSR (simple sequence repeats) markers. The results showed that 109 samples were diverse in morphology, growth duration, and yield components. Based on SSR markers, grouped 109 soybean samples were grouped into 5 main clusters with genetic similarity coefficient of 0.66. Protein contents of 22 soybean samples varied from 30.2% - 46.8%, suggesting as materials for protein improvement. Potential soybean samples for yields (HSB0098,  HSB0100, HSB0125, HSB0128, HSB0130,  HSB0132) and for high protein contents (HSB0057, HSB0100, HSB0139, HSB1048) can be used for soybean. Five SSR markers Satt239, Satt270, Satt277 Satt281 and Satt520 provided the most polymorphism.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá đa dạng di truyền của 109 mẫu giống đậu tương (Glycine max (L.) Merr.) ở các đặc điểm về hình thái (đặc điểm thực vật học, nông sinh học) trên đồng ruộng trong vụ xuân năm 2018, ở hàm lượng protein và kiểu gen bằng 9 dấu chỉ thị phân tử SSR. Kết quả cho thấy 109 mẫu giống đa dạng ở các đặc điểm hình thái, thời gian sinh trưởng và các yếu tố cấu thành năng suất. Sử dụng chỉ thị SSR đã phân nhóm 109 mẫu giống đậu tương thành 5 nhóm chính với hệ số tương đồng 0,66. Hàm lượng protein của 22 mẫu giống phân tích dao động từ 30,2% - 46,8%, có thể sử dụng làm vật liệu cải tiến hàm lượng protein. Các mẫu giống có tiềm năng tốt về năng suất (HSB0098,  HSB0100, HSB0125, HSB0128, HSB0130,  HSB0132) và hàm lượng protein cao (HSB0057, HSB0100, HSB0139, HSB1048) có thể đươc sử dụng làm vât liệu trong chọn tạo cải tiến giống. Năm chỉ thị SSR: Satt239, Satt270, Satt277, Satt281 và Satt520 cho mức độ đa hình cao nhất.

Trích dẫn: Vũ Thị Thúy Hằng, Vũ Thế Anh, Vũ Thị Vân Anh, Lê Thị Ngọc Loan, Nguyễn Thị Quyên, Trần Thị Thu Trang và Trần Thị Trường, 2019. Đa dạng di truyền của các mẫu giống đậu tương dựa trên các hình thái, chỉ thị phân tử SSR và hàm lượng protein. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(6B): 13-22.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...