Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 18-23
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 22/05/2019
Ngày nhận bài sửa: 01/08/2019

Ngày duyệt đăng: 30/10/2019

 

Title:

Isolation and selection of benzene, toluene and xylene degrading bacteria from sediment of wastewater tank of a petroleum refining plant

Từ khóa:

Benzene, phân hủy sinh học, toluene, vi khuẩn, xylene

Keywords:

Bacteria, benzene, biodegradation, toluene, xylene

ABSTRACT

Hydrocarbons such as benzene, toluene, and xylene (BTX) have been widely used in life and especially, they are the major components in many petroleum products. BTX have been considered as the environmental contaminants as they pose hamful effects on living organisms as well as on human health. The aims of this study were isolation and screening for indigenous bacteria capable of effectively degrading BTX compounds. Twenty-one bacterial isolates isolated from five sediment samples in a wastewater tank of a petroleum refining plant grew in minimal salt medium supplemented with BTX compounds as the only carbon source. Among these, two bacterial isolates BTX-S21 and BTX-S22 were capable of producing higher biomass as compared to others on minimal salt medium supplemented with different concentrations of BTX including 0.01; 0.025; 0.05; 0.1; 0.25; 0.5 and 1% (v/v) for each compound. In the liquid media containing four different concentrations of BTX compounds such as 0.01; 0.05; 0.1 and 0.25% (v/v), BTX-S21 degraded 100% benzene, 100% toluene and more than 92% xylene after 24 hours of inoculation.

TÓM TẮT

Benzene, toluene và xylene (BTX) là các hydrocarbon được sử dụng rộng rãi trong đời sống, đặc biệt các hợp chất này là thành phần chính trong xăng và dầu. Khi lưu tồn trong đất và nước, BTX gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân lập và tuyển chọn vi khuẩn bản địa có khả năng phân hủy hỗn hợp BTX. Từ 5 mẫu bùn lắng được thu tại bể chứa nước thải của nhà máy lọc hóa dầu, 21 dòng vi khuẩn có khả năng phát triển tạo sinh khối trong môi trường khoáng tối thiểu có bổ sung BTX như nguồn carbon duy nhất đã được phân lập. Kết quả cho thấy 2 dòng vi khuẩn BTX-S21 và BTX-S22 có khả năng tạo sinh khối cao hơn các dòng vi khuẩn còn lại trong môi trường khoáng tối thiểu có bổ sung 0,01; 0,025; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5 và 1% (v/v) từng hydrocarbon khảo sát, trong đó dòng BTX-S21 có khả năng phân huỷ hoàn toàn benzene và toluene; phân hủy hơn 92% xylene với nồng độ từng hydrocarbon là 0,01; 0,05; 0,1 và 0,25% (v/v) sau 24 giờ nuôi cấy.

Trích dẫn: Võ Phát Tài và Nguyễn Thị Phi Oanh, 2019. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn trong bùn lắng của bể chứa nước thải nhà máy lọc hóa dầu có khả năng phân hủy hỗn hợp benzene, toluene và xylene. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5A): 18-23.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...