Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 109-116
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/06/2019

Ngày nhận bài sửa: 09/07/2019

Ngày duyệt đăng: 31/10/2019

 

Title:

Factors affecting implementation of green consumption policies in enterprises (Study case in Mekong Delta)

Từ khóa:

Doanh nghiệp, Đồng bằng sông Cửu Long, thực thi chính sách, tiêu dùng xanh

Keywords:

Green consumption policies, Mekong Delta, policy implementation

ABSTRACT

In this paper, the factors affecting the Vietnamese enterprise’s implementation of green consumption policies were tested. The study was conducted in 2018 on the sample of 205 enterprises in the Mekong Delta (Vietnam). The Binary Logistic regression model and the group analysis model were used to determine the impact of independent variables on the dependent variable. The result showed that the implementation of green consumption policies in enterprises depends on a variety of factors such as: (1) The awareness and attitudes factors of business leaders for green consumption policies; (2) Institutional and policy factors; (3) Enterprise resources.

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu là kiểm định mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới việc thực thi chính sách tiêu dùng xanh của các doanh nghiệp ở Việt Nam. Nghiên cứu được tiến hành năm 2018 trên mẫu là 205 doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Mô hình hồi quy nhị phân (binary logistic) và mô hình phân tích theo nhóm được sử dụng để kiểm định sự tác động của các biến độc lập đến biến phụ thuộc. Kết quả kiểm định cho thấy việc thực thi chính sách tiêu dùng xanh của doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều nhóm nhân tố như: (1) Yếu tố nhận thức, thái độ của những người đứng đầu doanh nghiệp đối với chính sách tiêu dùng xanh; (2) Yếu tố thể chế và chính sách; (3) Nguồn lực của doanh nghiệp.

Trích dẫn: Đặng Viết Đạt và Hoàng Thị Quyên, 2019. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc thực thi chính sách tiêu dùng xanh của doanh nghiệp (qua thực tiễn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5D): 109-116.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...