Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 102-108
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 21/12/2015

Ngày chấp nhận: 24/05/2016

Title:

The 3D field model of environmental parameters of aquaculture ponds

Từ khóa:

Nhiệt độ, cảm biến, Arduino, MATLAB, giám sát, ao nuôi

Keywords:

Temperature, sensor, Arduino, MATLAB, monitoring, pond

ABSTRACT

This project is to initially build a system to collect data and build models of distribution of important parameters in aquaculture ponds. Simulated temperature of pond was selected as the monitoring parameter, and stratification of temperature is simulated based on actual acquisited data. Temperature sensor DS18B20 was used with Arduino microcontroller circuit and MATLAB software to develop a tool for collecting, saving, and accessing 3D temperature data in a simulated environment in a self-built pond. The main contribution of the project is the design and construction of an automatic monitoring system for environmental parameters in aquaculture ponds, which brings significant efficiency for aquaculture activities.

TÓM TẮT

Đề tài nhằm bước đầu xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu và xây dựng mô hình phân bố các chỉ số quan trọng trong ao nuôi thủy sản. Trong đó, nhiệt độ ao nuôi giả lập được chọn làm thông số giám sát và sự phân tầng của nhiệt độ trong không gian ao nuôi được mô phỏng dựa trên dữ liệu thu thập thực tế. Đề tài xây dựng ao nuôi giả lập kết hợp cảm biến nhiệt độ DS18B20 cùng với mạch vi điều khiển Arduino và phần mềm MATLAB tạo ra được một công cụ thu thập, lưu trữ và truy xuất dữ liệu nhiệt độ trong môi trường 3D của ao nuôi giả lập. Đề tài góp phần trong việc thiết kế và xây dựng hệ thống giám sát các thông số môi trường ao nuôi một cách tự động, đem lại hiệu quả thiết thực cho người nuôi thuỷ sản.

Trích dẫn: Dương Thái Bình và Võ Minh Trí, 2016. Mô hình trường 3D thông số môi trường ao nuôi thủy sản. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43a: 102-108.

Các bài báo khác
Số 49 (2017) Trang: 21-26
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...