Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 136-142
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 29/07/2019

Ngày nhận bài sửa: 07/12/2019

Ngày duyệt đăng: 28/02/2020

 

Title:

Effect of methanol extracts from eight rice (Oryza sativa L.) varieties on barnyardgrass (Echinochloa crus-galli L.) and watercress (Lepidium sativum)

Từ khóa:

Cải xoong (Lepidium sativum), cỏ lồng vực nước (Echinochloa crus-galli L.), lúa (Oryza sativa L.), tính đối kháng thực vật

Keywords:

Allelopathy, barnyardgrass (Echinochloa crus-galli L.), biological control of weed, rice (Oryza sativa L.), watercress (Lepidium sativum)

 

ABSTRACT

The study was conducted to determine the allelopathic activities of eight rice (Oryza sativa L.) varieties OM (2395, 3536, 4498, 5451, 5930, 6976, 7347 and N406) by applying their methanol (MeOH) extracts on barnyardgrass (Echinochloa crus-galli L.) and watercress (Lepidium sativum) at  different concentration ranges (0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 0.5 and 1.0 g/mL). The shoot and root length of barnyardgrass and watercress were recorded after 48 hours of incubation at 250C. The results showed that the extract from OM 5930 had inhibitory rates on the shoot and root length of barnyardgrass and watercress higher than that from other varieties. At 0.3 grams per milliliter, the OM 5930 extract inhibited 100% of watercress shoot and root length while the extracts of other OM rice varieties only achieved inhibition rates from 76.14% to 91.97%. For barnyardgrass, the dose of OM 5930 extract requiring for over 50% of inhibition (57.39% for shoot and 66.93% for root length) is 0.3 grams per milliliter; 98.77% for shoot and 99.39% for root length at a concentration of 1.0 grams per milliliter. This result indicated that OM 5930 rice variety may be used as a priority in rice allelopathy research program or in the program of breeding weed suppressing rice varieties to reach an environmentally friendly and sustainable agriculture.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định khả năng đối kháng thực vật của tám giống lúa (Oryza sativa L.) OM (2395, 3536, 4498, 5451, 5930, 6976, 7347 và N406) bằng cách sử dụng dịch trích methanol (MeOH) từ lá thân và rễ trong giai đoạn 60 ngày sau khi sạ của từng giống lúa lên cỏ lồng vực nước (Echinochloa crus-galli L.) và cải xoong (Lepidium sativum) ở các nồng độ khác nhau lần lượt là 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5 và 1,0 g/mL. Chiều dài thân và rễ của cỏ lồng vực nước và cải xoong được ghi nhận sau 48 giờ ủ tối ở 250C. Kết quả nghiên cứu cho thấy dịch trích từ thân, lá, rễ của giống lúa OM 5930 có khả năng ức chế sự sinh trưởng và phát triển của cỏ lồng vực nước và cải xoong cao hơn dịch trích của các giống lúa còn lại. Giống OM 5930 ở nồng độ dịch trích 0,3 g/mLức chế 100% chiều dài thân và rễ của cải xoong trong khi các giống lúa OM còn lại chỉ đạt tỉ lệ ức chế từ 76,14 đến 91,97%. Đối với cỏ lồng vực nước, giống OM 5930 gây ức chế trên 50% chiều dài thân (57,39%) và rễ (66,93%) ở nồng độ dịch trích là 0,3 g/mL; 98,77% và 99,39% chiều dài thân và rễ ở nồng độ 1,0 g/mL. Kết quả này cho thấy, giống lúa OM 5930 có thể được ưu tiên sử dụng trong quá trình nghiên cứu tính đối kháng cỏ dại hoặc trong chương trình lai tạo giống lúa kháng cỏ dại nhằm tiến tới một nền nông nghiệp bền vững và thân thiện với môi trường.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Cẩm Tú, Lê Văn Vàng và Hồ Lệ Thi, 2020. Ảnh hưởng của dịch trích methanol từ tám giống lúa (Oryza sativa L.) OM lên cỏ lồng vực nước (Echinochloa crus-galli L.) và cải xoong (Lepidium sativum). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(1B): 136-142.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...