Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22a (2012) Trang: 25-32
Tải về

Abstract

An investigation on Gumboro disease status in scavenging chickens was carried out by clinical observations, necropsy findings and agar gel precipitin (AGP) test from 47 outbreaks in Hau Giang province in 2010. The results showed that there were 18 Gumboro disease outbreaks from 22 suspected outbreaks. The mortality of Gumboro disease chickens was (22.30%) higher than that of chickens involved with other diseases (18.62%). The highest infection flock rate was reported in chickens from 15 to 30 days of age (62.5%), followed by 31 to 45 day old chickens (53.85%) and chickens older than 45 days of age (23.08%). Gumboro disease outbreaks mostly happened in unvaccinated chicken flocks (75.0%), followed by flocks with one vaccination (62.5%) and flocks with 2 vaccinations (28.57%). There was no significant difference between the infection flock rate of chicken breeds.

Keywords: Gumboro disease, scavenging, chickens, Hau Giang

Title: Gumboro disease status in scavenging chickens in Hau Giang province

Tóm tắt

Nghiên cứu tình hình bệnh Gumboro trên các giống gà thả vườn được thực hiện qua việc khảo sát dấu hiệu lâm sàng, quan sát bệnh tích và xét nghiệm bằng phản ứng kết tủa khuếch tán trên thạch từ 47 đàn gà bệnh tại tỉnh Hậu Giang trong năm 2010. Kết quả cho thấy có 18 đàn gà mắc bệnh Gumboro từ 22 đàn nghi ngờ. Tỷ lệ chết từ gà mắc bệnh Gumboro là (22,30%) cao hơn gà mắc bệnh khác (18,62%). Tỷ lệ đàn nhiễm bệnh Gumboro cao nhất được ghi nhận ở những đàn gà nhỏ hơn 30 ngày tuổi (62,5%), kế đến là gà từ 30-45 ngày tuổi (53,85%) và thấp nhất là ở những đàn gà lớn hơn 45 ngày tuổi (23,08%). Bệnh thường xảy ra nhất ở các đàn không được tiêm vaccine (70,0%), kế đến là các gà chỉ được tiêm vaccine một lần (62,5%) và gà được tiêm vaccine 2 lần (28,57%). Không có sự khác biệt về tỷ lệ đàn nhiễm giữa các giống gà.

Từ khóa: bệnh Gumboro, gà, thả vườn, Hậu Giang

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 24-29
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 30-39
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 304-310
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 57-63
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 8-15
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 98-106
Tải về
249 (2019) Trang: 125-130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Chăn nuôi
3 (2012) Trang: 10
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
7 (2011) Trang: 29
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng
125 (2011) Trang: 7
Tạp chí: Y học dự phòng
7 (2011) Trang: 37
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...