Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
Số 22c (2012) Trang: 57-63
Tải về

ABSTRACT

A study on efficiency of Newcastle disease vaccines and administration routes in prevention of Newcastle disease (ND) was carried out in chickens by determination of antibody response of chickens after vaccination by heamagglutination inhibition test. The experimental results in chicks showed that chicks supplied by Lasota vaccine produced anti-ND antibody more promptly than chicks supplied by F vaccine. Lasota vaccine triggered a quick antibody response and protectivable geometric mean titer (GMT) after 2 weeks of vaccination, GMT of chickens vaccinated by eye dropping was higher than that of chickens vaccinated by oral route. The experimental results in older chicken (>60days) with M vaccine showed that anti-ND antibody titer of chickens supplied by muscular injection was higher than that by subcutanous injection.

Keywords: vaccine, administration routes, Newcastle

Title: Efficiency comparison on different Newcastle disease vaccines and administration routes in prevention of Newcastle disease for chickens

TóM TắT

Nghiên cứu so sánh hiệu quả các loại vaccine và đường cấp vaccine trong việc phòng bệnh Newcaste được thực hiện trên gà qua việc khảo sát đáp ứng kháng thể của gà sau khi tiêm phòng bằng xét nghiệm ức chế ngưng kết hồng cầu HI (Heamagglutination Inhibition). Kết quả thí nghiệm trên gà con cho thấy gà được cấp vaccine chủng Lasota cho đáp ứng kháng thể nhanh và hiệu giá kháng thể trung bình (GMT=10,56) cao hơn so với vaccine chủng F (GMT=4,92). Vaccine Lasota cho đáp ứng kháng thể sớm và có hiệu giá bảo hộ ở 2 tuần sau khi được cấp vaccine, GMT của gà được cấp vaccine qua đường nhỏ mắt cao hơn ở gà được cấp vaccine qua đường uống. Kết quả thí nghiệm tiêm vaccine chủng M cho gà lớn (>60 ngày tuổi) cho thấy gà được cấp vaccine qua đường tiêm bắp có đáp ứng kháng thể cao hơn so với gà được cấp vaccine qua đường tiêm    dưới da.

Từ khóa: vaccine, đường cấp, Newcastle     

Các bài báo khác
Số 34 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Vol. 11, No. 1 (2019) Trang: 24-29
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 25-32
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 30-39
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 304-310
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 8-15
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 98-106
Tải về
249 (2019) Trang: 125-130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kỹ Thuật Chăn nuôi
3 (2012) Trang: 10
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
7 (2011) Trang: 29
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng
125 (2011) Trang: 7
Tạp chí: Y học dự phòng
7 (2011) Trang: 37
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...