Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 97-101
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 15/01/2020

Ngày nhận bài sửa: 28/04/2020

Ngày duyệt đăng: 28/08/2020

 

Title:

Effect of Risopla V organic and Risopla II floliar fertilizers on soil chemistry and performance of OM6976 rice variety grown in Cho Moi district, An Giang province

Từ khóa:

Độ phì nhiêu đất, OM6976, phân hữu cơ Risopla V, Risopla II

Keywords:

OM6976, Risopla II, Risopla V organic fertilizer, soil fertility

ABSTRACT

The research is conducted to evaluate the effectiveness of organic fertilizer on soil chemistry and growth and yield of OM6976 rice variety. The experiment was set in a randomized complete block design of 5 treatments and 4 replications.. The results of soil analysis showed a statistically significant difference between treatments fertilized through experimental season. The rice yield of treatments applied to NPK + organic fertilizer is higher than 4% compared to control treatments (NT1). The results showed that the fertilizer formula for OM6976 rice variety in treatments NT2:60N:45P2O5:30K2O + 5 kg Risopla V; it gave the highest productivity and economic efficiency. In the Winter-Spring crop, the yield of OM6976 rice increased from 7,5 to 35,5% compared to the Winter-Autumn crop, Risopla V fertilizer and Risopla II foliar fertilizer showed the ability of improving soil fertility to help plants increase productivity clearly.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện với mục tiêu đánh giá hiệu quả của phân hữu cơ lên tính chất hóa học đất và sự sinh trưởng, năng suất của giống lúa OM 6976. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và được lặp lại 4 lần. Kết quả phân tích đất cho thấy khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức bón phân thí nghiệm. Năng suất lúa các nghiệm thức có bón phân NPK + hữu cơ năng suất cao hơn 4% so với nghiệm thức đối chứng (NT1). Kết quả thí nghiệm cho thấy bón 60N: 45P2O5: 30K2O + 5 kg Risopla V đã cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao nhất. Ở vụ Đông Xuân, năng suất thực tế tăng lên từ 7,5% đến 35,5% so với vụ Thu Đông, phân Risopla V và phân bón lá Risopla II thể hiện
khả năng cải tạo độ phì của đất giúp cây trồng tăng năng suất rõ rệt ở vụ thứ 2.

Trích dẫn: Nguyễn Văn Chương và Ngô Thanh Tòng, 2020. Ảnh hưởng của bón phân hữu cơ Risopla V và phân bón lá Risopla II đến tính chất hóa học đất và năng suất lúa OM6976 tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(4B): 97-101.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 23-29
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...