Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 65-74
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/09/2019

Ngày nhận bài sửa: 29/10/2019

Ngày duyệt đăng: 26/12/2019

 

Title:

Analysis of  factors affecting the competitiveness of seafood businesses in the Mekong Delta

Từ khóa:

Doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh, nhân tố ảnh hưởng, thủy hải sản

Keywords:

Competitiveness, enterprises, influence factors, seafood

ABSTRACT

The objective of this study is to analyze the impact of factors on the competitiveness of seafood exporting enterprises in the Mekong Delta. Data used in the study was collected from 155 enterprises via convenient sampling methods. The results from Cronbach’s Alpha, EFA, and linear regression analyses show that there are four groups of factors affecting the competitiveness of seafood enterprises including source of material, human resources, characteristics and capabilities of enterprises, and ethics and social responsibilities association of businesses. Based on the results, four administrative implications were proposed to improve the competitiveness of seafood exporters in the Mekong Delta.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy hải sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ 155 doanh nghiệp bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Kết quả của kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi qui tuyến tính cho thấy có bốn nhóm nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thủy hải sản trong vùng là: nguồn nguyên liệu, nguồn nhân lực, đặc điểm và khả năng của doanh nghiệp và đạo đức và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Kết quả phân tích của nghiên cứu là căn cứ đề xuất bốn hàm ý quản trị góp phần hoàn thiện năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp hải sản ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Lệ, Huỳnh Thanh Nhã và Nguyễn Thiện Phong, 2019. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thủy hải sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(6B): 65-74.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...