Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 161-171
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/12/2019

Ngày nhận bài sửa: 06/02/2020

Ngày duyệt đăng: 28/08/2020

 

Title:

Current status and potential perspective of improving scientific research capacity for lecturers of Can Tho University

Từ khóa:

Giảng viên Trường Đại học Cần Thơ, năng lực nghiên cứu khoa học, hoạt động nghiên cứu khoa học, giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học

Keywords:

Can Tho University’s lecturer, research capacity, scientific research activities, solution for improving research capacity

 

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the research capacity of Can Tho University’s lecturers. The current status of research capacity of lecturers (n=198) was assessed based on basic criteria through questionnaires regarding the aspects of (1)awareness of lecturers on the role and importance of research activities; (2)motivation to perform scientific research; (3)self-evaluation on conducting scientific research capacity of lecturers; and (4)advantages and disadvantages of performing research activities. The results showed that lecturers have a proper awareness of the role and importance of doing research. The main motivations for lecturers to join scientific research were to improve their professional qualifications (93.4%) and support teaching (76.8%). In general, self-assessment of lecturers on their research capacity was mainly at fairly good level (41.1%), good (31.6%) and very good (5.2%). However, there were also some responses with poor level (3.11%). Support resources (administrative office and laboratories) are considered as main key factors affecting scientific research activities of lecturers. There is a need of policy to encourage the motivation and creating research environment. These are considered as potential solutions for improving research capacity and effectiveness of scientific research quality of lecturers and the University.

TÓM TẮT

Năng lực nghiên cứu khoa học (NCKH) của giảng viên/nhà nghiên cứu (GV) đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cơ sở giáo dục đại học. Trong nghiên cứu này, thực trạng về năng lực NCKH của GV (n=198) được đánh giá dựa trên các tiêu chí cơ bản thông qua bảng câu hỏi khảo sát với các nội dung cơ bản gồm 1) nhận thức của GV về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động NCKH, 2) động cơ tham gia NCKH, 3) tự đánh giá năng lực NCKH của bản thân và những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động NCKH của GV. Kết quả khảo sát, phân tích cho thấy hầu hết GV có nhận thức đúng đắn về vai trò hoạt động NCKH của GV. Động cơ chính để GV tham gia NCKH là để nâng cao trình độ chuyên môn (93,4%) và phục vụ giảng dạy (76,8%). Nhìn chung, tỷ lệ GV tự đánh giá chung về năng lực nghiên cứu của mình chủ yếu ở mức khá chiếm 41,1%, mức tốt và rất tốt chiếm tỷ lệ tương ứng là 31,6% và 5,2%. Tuy nhiên cũng còn một số GV tự đánh giá ở mức kém (3,11%). Các yếu tố về nguồn kinh phí và nguồn lực hỗ trợ có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đến hoạt động NCKH của GV. Chính sách khuyến khích tạo môi trường và động lực nghiên cứu được xem là giải pháp tiềm năng góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động NCKH của GV và của Nhà trường.

Trích dẫn: Trần Trung Tính, Phạm Minh Đức, Trần Thanh Điền, Châu Thị Tìm, Đào Vũ Nguyên, Nguyễn Văn Tấn, Hứa Thái Nhân và Lê Văn Khoa, 2020. Hiện trạng và giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(4C): 161-171.

Các bài báo khác
(2015) Trang: 98-102
Tạp chí: International Smart Grid Conference October 12-14, 2015 Gwangju, Korea
1 (2013) Trang: 478
Tạp chí: International Smart Grid Conference & Exhibition 2013
51 (2012) Trang: 57
Tác giả: Trần Trung Tính
Tạp chí: Khoa học & Công nghệ
(2008) Trang:
Tạp chí: Proceeding: International Symposium on Management Engineering
(2008) Trang:
Tạp chí: Proceeding 9th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems
(2008) Trang:
Tạp chí: Proceeding: 9th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems
(2008) Trang:
Tạp chí: Proceeding: IEEE Power Engineering Society General Meeting
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceeding: IEEE Power Engineering Society General Meeting
(2008) Trang:
Tạp chí: Proceeding: IEEE Power Engineering PSCE-2006, 2006 Power System Conference & Exposition
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceeding: 19th Annual Canadian Conference on Electrical nd Computer Engineering
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...