Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 24-28
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 20/03/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

MicroRNA 144 requires Dicer for its maturation

Từ khóa:

Ago2, Dicer, DLD, miR-144, trưởng thành

Keywords:

Ago2, Dicer, DLD, miR-144, maturation

ABSTRACT

MicroRNAs are short (~20nt to 25nt long) single – stranded RNA molecules that have emerged as important post- transcriptional regulators of gene expression. The maturation of miRNAs depends on either Dicer or Ago2. In this study, the role of Dicer in miR-144 maturation was investigated. MicroRNA 144 level in Dicer knock out cell lines was determined by real-time PCR. The results showed that miR-144 expression significantly decreased when Dicer was knocked out. This data suggests that the maturation of miR-144 is Dicer dependent.

TÓM TẮT

MicroRNA (miRNA) là một nhóm RNA có kích thước từ 20 đến 25 nucleotide, có chức năng điều hòa biểu hiện gen bằng cách gắn đặc hiệu với một trình tự trên mRNA đích. Quá trình trưởng thành của các miRNAs từ tiền miRNA có thể phụ thuộc Dicer hoặc Ago2. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát vai trò của Dicer trong quá trình trưởng thành của miRNA 144 (miR-144). Theo đó, hàm lượng miR-144 trong tế bào bị mất Dicer sẽ được kiểm tra bằng real-time PCR. Kết quả cho thấy khi Dicer bị mất đi, lượng miR-144 trưởng thành giảm mạnh. Điều đó cho thấy quá trình trưởng thành của miR-144 phụ thuộc vào Dicer.

Trích dẫn: Lê Thị Trúc Linh và Hồ Thị Bích Phượng, 2019. Quá trình trưởng thành của MicroRNA 144 phụ thuộc vào Dicer. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(1): 24-28.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...