Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 62-65
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 14/01/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Molecular marker CsFemale-1 and sex determination in cucumber

Từ khóa:

CsFemale-1, dòng toàn hoa cái, dưa leo, hoa đực, marker phân

Keywords:

CsFemale-1, Cucumis sativus, gynoecious line, male flower, molecular marker

ABSTRACT

In breeding programs, it is important to accurately identify crop phenotypes. The purpose of this study was to determine the correlation between marker CsFemale-1 and sex phenotype of different cucumber lines. PCR with CsFemale-1 marker was applied for 120 samples from 12 pure cucumber lines (5 gynoecious and 7 monocecious lines, ten plants for each). In 50 samples of 5 gynoecious lines, PCR results showed that the correlation between marker CsFemale-1 and female phenotype was 100%. However, it was found that in 70 samples of 7 monoecious lines, the correlation between marker CsFemale-1 and monoecious lines was 42%.  These data suggest that CsFemale-1 precisely identify gynoecious cucumber. However, in order to be utilized for breeding, CsFemale-1 should be combined with other markers specific for monoecious lines.

TÓM TẮT

Trong quá trình chọn giống, việc nhận diện chính xác kiểu hình của cây trồng có vai trò rất quan trọng. Nghiên cứu được tiến hành nhằm mục đích xác định mối tương quan giữa chỉ thị phân tử CsFemale-1 với kiểu hình giới tính hoa của các dòng dưa leo. Thực hiện phản ứng PCR sử dụng chỉ thị CsFemale-1 để khuếch đại vùng trình tự mục tiêu trên 120 mẫu thuộc 12 dòng dưa leo thuần (5 dòng toàn hoa cái, 7 dòng có cả hoa đực và hoa cái, mỗi dòng 10 mẫu). Kết quả sàng lọc 50 mẫu thuộc 5 dòng toàn hoa cái cho thấy độ tương thích giữa chỉ thị CsFemale-1 với kiểu hình toàn hoa cái là 100%. Tuy nhiên, với 70 mẫu có kiểu hình có cả hoa đực và hoa cái, độ tương thích giữa CsFemale-1 và kiểu hình là 42%. Kết quả này cho thấy, khả năng nhận diện các dòng dưa leo mang toàn hoa cái của CsFemale-1 khá tốt. Tuy nhiên, để có thể ứng dụng trong chọn giống, cần kết hợp CsFemale-1 với một chỉ thị phân tử khác để nhận diện chính xác kiểu hình dòng dưa leo có cả hoa đực và hoa cái.

Trích dẫn: Hồ Thị Bích Phượng, Đặng Thanh Dũng và Lê Thị Trúc Linh, 2019. Chỉ thị phân tử CsFemale-1 và giới tính của dưa leo. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(1): 62-65.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...