Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 79-84
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 14/02/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Purification, bioactivity of polyphenol from spent cofee grounds

Từ khóa:

Bã cà phê, DPPH, MIC, polyphenol, silicagel

Keywords:

DPPH, MIC, polyphenol, silicagel, spent coffee grounds

ABSTRACT

In this study, polyphenol from spent coffee grounds were extracted by solvent with the pretreatment by microwave and ultrasound then evaporated (vacuum). The concentrated extract was purified by silica-gel chromatography method. Additionally, the activity of antioxidants DPPH (2,2-diphenyl-1-picry-hydrazyl-hydrate) effects of the extract and polyphenol powder were determined, as well as, antibacterial and antifungal effects. The result shows that the fractions which were obtained from silicagel column chromatography having a remarkable proportion of purification from 48.43% to 76.81%, the highest polyphenol content was 95.51 (μg/mL) at fraction 6. Moreover, polyphenol extract also had an antibacterial and antifungal activity with the minimum inhibitory concentrations (MICs) were 45μg/mL, 75μg/mL for Escherichia coli and Aspergillus niger, respectively. DPPH  free radical scavenging activity of polyphenol extract with SC50 reached 53.78±4.65 (μg/mL).

TÓM TẮT

Trong nghiên cứu này, polyphenol được chiết tách từ bã cà phê bằng phương pháp sử dụng dung môi có hỗ trợ tiền xử lý bằng vi sóng và siêu âm sau đó thực hiện cô quay chân không thu cao chiết polyphenol. Tiến hành nghiên cứu quá trình tinh sạch polyphenol từ cao chiết bã cà phê bằng phương pháp sắc ký cột silicagel để thu các phân đoạn có hàm lượng và độ tinh sạch của polyphenol cao nhất, tiếp theo thử hoạt tính chống oxy hóa (dịch trích và bột polyphenol bã cà phê) bằng phương pháp bắt gốc tự do DPPH (2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl-hydrate), hoạt tính kháng khuẩn và kháng nấm mốc. Vi khuẩn và nấm mốc được sử dụng trong nghiên cứu là Escherichia coli (E. coli) và Aspergillus niger (A. niger). Kết quả thu được cho thấy các phân đoạn được chọn sau khi qua sắc ký cột silicagel có độ tinh sạch cao từ 48,43% - 76,81%, hàm lượng polyphenol cao nhất là 95,51 (μg/mL) ở phân đoạn số 6. Ngoài ra, dịch trích polyphenol còn có hoạt tính kháng khuẩn (E. coli) và kháng nấm mốc (A. niger) với nồng độ ức chế tối thiểu (Minimum Inhibitory Concentration - MIC) lần lượt là 45 (μg/mL) và 75 (μg/mL). Hoạt tính chống oxy hóa của dung dịch trích từ bã cà phê có giá trị SC50 đạt 53,78 ± 4,65 (μg/mL).

Trích dẫn: Hoàng Thị Ngọc Nhơn, Trần Phước Huy và Bùi Anh Thư, 2019. Tinh sạch, xác định hoạt tính kháng khuẩn và kháng mốc của polyphenol từ bã cà phê. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(1): 79-84.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...