Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 98-103
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 12/02/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Preliminary survey of biological activities of ethanolic extracts from avocado (Persea americana, Lauraceae) peel and seed

Từ khóa:

DPPH, enzym α-glucosidase, kháng oxy hóa, kháng ung thư, vỏ và hạt quả bơ

Keywords:

Anticancer, antioxidant, α-glucosidase enzyme, DPPH, peel and seed avocado

ABSTRACT

In the world, avocado is highly appreciated for nutrition as well as benefits of fruit for health and beauty. In addition, the peel and seed also contain a lot of substances which could be applied in the pharmacology and cosmetics. The present study determined in vitro antioxidant activity, inhibition of α-glucosidase and in anti-breast cancer activity of avocado peel and seed (Booth 7). By testing antioxidant with DPPH (2.2-diphenyl-1-picrylhydrazyl), inhibiting α-glucosidase and sulforhodamine B method of 70% and 96% ethanol. Results showed that the ethanol extract of avocado peel and seed had efficiency in antioxidant and α-glucosidase inhibition. Particularly, the 96% ethanol extract of avocado seed is the strongest antioxidant (IC50 = 200.97 mg/mL), is about 11 times lower than vitamin C (IC50 = 18.19 mg/mL). In contrast, the peel avocado (96% ethanol) showed the strongest activity in α-glucosidase inhibition (IC50 = 2.75 μg/mL), higher than acarbose positive (IC50 = 6.83 μg/mL) about 2.48 times. However, the breast anticancer activity of the negligible. Active ingredients for inhibiting oxidation and α-glucosidase should be further isolated and determined from avocado peel and seed.

TÓM TẮT

Trên thế giới, quả bơ được đánh giá rất cao về dinh dưỡng cũng như lợi ích của phần thịt quả đối với sức khỏe và làm đẹp. Bên cạnh đó, phần vỏ và hạt còn chứa rất nhiều dưỡng chất có thể ứng dụng trong ngành dược và mỹ phẩm. Đề tài thực hiện với mục tiêu xác định hoạt tính kháng oxy hóa, ức chế enzym α-glucosidase và kháng ung thư vú (in vitro) của vỏ và hạt bơ Booth 7 (Persea americana, Lauraceae). Bằng thử nghiệm kháng oxy hóa với DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl), ức chế enzym α-glucosidase và phương pháp sulforhodamin B của các cao chiết ethanol 70% và 96%. Kết quả cho thấy cả bốn loại cao chiết từ vỏ và hạt đều có khả năng khá oxy hóa và ức chế enzym α-glucosidase. Đặc biệt là cao hạt bơ chiết với ethanol 96% kháng oxy hóa mạnh nhất (IC50 = 200,97 mg/mL), thấp hơn đối chứng vitamin C (IC50 = 18,19 mg/mL) khoảng 11 lần. Ngược lại, khả năng ức chế enzym α-glucosidase thể hiện mạnh nhất ở cao chiết từ vỏ bơ với ethanol 96% (IC50 = 2,75 µg/mL), hơn đối chứng dương acarbose (IC50 = 6,83 µg/mL) khoảng 2,48 lần. Tuy nhiên, hoạt tính kháng ung thư vú của các cao không đáng kể. Hoạt chất kháng oxy hóa và ức chế enzym α-glucosidase từ vỏ và hạt bơ cần được tiếp tục phân lập và xác định.

Trích dẫn: Huỳnh Ngọc Trung Dung, Phạm Lục Thùy Trang, Trần Thị Thương, Dương Thị Bích và Trì Kim Ngọc, 2019. Khảo sát sơ bộ hoạt tính sinh học của cao chiết từ vỏ và hạt bơ (Persea americana, Lauraceae). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(1): 98-103.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...