Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 182-190
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 05/03/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

The application of LED lamps (light emitting diode) in the micropropagation of ginger (Zingiber officinale Rosc)

Từ khóa:

Ánh sáng đơn sắc, đèn LED, đèn huỳnh quang, gừng, hàm lượng khoáng, môi trường SH

Keywords:

Ginger, LED lamps, monochrome fluorescent lamps, SH medium, Zingiber officinale Rosc

ABSTRACT

Currently, fluorescent lamps are often used as lighting systems in the tissue culture. These lamps consumed a lot of power. Recently, the use of LED lamp systems for planting was being noticed because LEDs were more conducive to tissue culture and less power consumption. In this study, the effects of mineral content, sugar concentration and monochromatic light on ginger’s growth were investigated. The results showed that ginger plant cultured in SH medium (Schenk and Hildebrandt, 1972) had higher height and diameter than in other media. The experiment using different sugar concentration, explants get the best growth when they were cultured in medium supplemented with 30 g/l sucrose. The next experiment, explants were placed in different types of light sources including, red LED, blue LED, or combination of red with blue light in 9: 1; 8: 2; 7: 3; 6: 4; 5: 5 ratios, fluorescent lamps, red fluorescent lamps, blue fluorescent lamps. The results showed that the red LED was suitable for the growth of ginger. The plant height (4.55 cm), leaf area (2.66 mm2) and root diameter (3.83 mm) was significantly higher than that of the other treatments. In the nursery, plants under cultivation of red LED were good growth and a survival plantlet ratio obtained over 96%.

TÓM TẮT

Trong nuôi cấy mô hiện nay, hệ thống chiếu sáng thường được sử dụng là đèn huỳnh quang. Loại đèn này tiêu tốn rất nhiều điện năng. Gần đây việc sử dụng hệ thống đèn LED cho cây trồng đang được chú ý đến do LED có nhiều thuận lợi cho việc nuôi cấy mô và tiêu hao ít điện năng. Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của hàm lượng khoáng, nồng độ đường và ánh sáng đơn sắc lên sự sinh trưởng của cây gừng được khảo sát. Kết quả cho thấy mẫu cấy trên môi trường SH có chiều cao và đường kính thân củ cao hơn các môi trường còn lại. Ở nghiệm thức sử dụng các nồng độ đường khác nhau, mẫu cây được nuôi cấy ở nồng độ đường 30 g/L có sự sinh trưởng tốt nhất. Ở nghiếm thực tiếp theo, các mẫu được được đặt dưới các loại nguồn sáng khác nhau như LED đỏ và LED xanh theo các tỉ lệ khác nhau 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, và đèn huỳnh quang đỏ, đèn huỳnh quang xanh, đèn huỳnh quang trắng. Kết quả cho thấy đèn LED đỏ thích hợp cho sự sinh trưởng của cây gừng. Cây có chiều cao (4,55 cm), diện tích lá (2,66 mm2), đường kính thân củ (3,83 mm) cao hơn đáng kể so với nghiệm thức còn lại. Khi đưa ra vườn ươm cây con dưới ánh sáng LED đỏ tiếp tục sinh trưởng phát triển tốt và có tỷ lệ cây sống đạt trên 96%.

Trích dẫn: Trần Thị Mỹ Trâm, Nguyễn Thị Thu Hằng, Đỗ Đăng Giáp, Nguyễn Thị Huyền Trang, Trịnh Thị Hương, Trần Thị Thanh Hiền và Trần Trọng Tuấn, 2019. Ứng dụng đèn led trong vi nhân giống cây gừng (Zingiber officinale Rosc.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(1): 182-190.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...