Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 191-202
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 19/03/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

The ecological, morphological and genetic characteristics of bamboo (Thyrsostachys siamensis Gamble)

 

Từ khóa:

Cây phát sinh loài, sinh thái, tầm vông, tre, Thyrsostachys siamensis Gamble

Keywords:

Bamboo, ecology, Luong Phi, phylogenetic tree, Thyrsostachys siamensis Gamble

ABSTRACT

The study was carried out to examine ecological characteristics of bamboo (Thyrsostachys siamensis Gamble) cultivated in Luong Phi, Tri Ton, An Giang, and to analyze the morphological and genetic features. The results showed that total surveyed area including bamboos, perennial fruit trees, and timbers was 91.78 ha, whereas the bamboo area was 61.85 ha (67.39%). The soil analysis indicated that nutrients in bamboo cultivated region was poor. Regarding the morphology, most of the Luong Phi bamboos were cultivated for many years (above 15 years), so the rhizomes were lifted up. In term of anatomy, the external layer of Thyrsostachys siamensis Gamble is thicker than orther bamboos. Under every node, there is a white ring which is clearly observed (especially one season trees). The average diameters of culms at different positions from land surface to the shoot were 4.3, 3.5, and 1.5 cm. To understand the genetic characteristics of Thyrsostachys siamensis Gamble, the ITS (internal transcribed sequences) regions of Thyrsostachys siamensis Gamble and 3 other bamboos were sequenced. The nucleotide sequences were examined using BioEdit 7.0 software, then the sequences were aligned with ClustalW program. After that, the phylogenetic tree was constructed by Mega X software using bootstrap test with Maximum Likelihood algorithm. The result showed that Thyrsostachys siamensis Gamble had a close relationship with Denldrocalamus asper.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là khảo sát đặc điểm sinh thái của tầm vông ở xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, đồng thời phân tích đặc điểm hình thái và di truyền của tầm vông. Kết quả cho thấy tổng diện tích vườn trong xã từ điều tra thực tế (bao gồm tầm vông, nhiều loài cây ăn quả lâu năm, cây tạp và cây trồng lấy gỗ khác) là 91,78 hecta, trong đó tầm vông có diện tích rất lớn 61,85 hecta, chiếm 67,39%. Qua kết quả phân tích đất cho thấy dinh dưỡng đất trồng tầm vông rất nghèo nàn. Về đặc điểm hình thái, đa số tầm vông Lương Phi được trồng rất lâu năm (trên 15 năm) nên thường có hiện tượng nâng búi. Các lóng tầm vông có vách dày hơn lóng thân của các loại tre khác. Dưới mỗi mắt lóng đều có một vòng trắng rất dễ nhận thấy (nhất là ở cây 1 mùa). Đường kính trung bình của lóng ở gốc, giữa, ngọn lần lượt là 4,3cm, 3,5cm, 1,5cm. Để khảo sát đặc điểm di truyền của tầm vong, trình tự ITS (internal transcribed sequences) của tầm vong và 3 mẫu tre khác được giải. Các trình tự được kiểm tra chất lượng nucleotit bằng phần mềm BioEdit 7.0, sau đó các trình tự được so sánh, sắp xếp bằng chương trình ClustalW. Cuối cùng, cây phát sinh loài được vẽ bằng phần mềm Mega X sử dụng kiểm định bootstrap 1.000 lần với thuật toán Maximum Likelihood. Kết quả cho thấy tầm vông có mối quan hệ gần với tre mạnh tông hơn các loại tre khác.

Trích dẫn: Võ Thị Mỹ Duyên, Trần Văn Bé Năm, Phùng Thị Hằng, Nguyễn Thị Hà và Đỗ Tấn Khang, 2019. Đặc điểm hình thái và di truyền cây tầm vông (Thyrsostachys siamensis Gamble). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(1): 191-202.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...