Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 203-208
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 05/04/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Effects of sucrose concentrations and type of bioreactors and erlenmeyer flasks on the growth of cell suspension of Ngoc Linh ginseng (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)

Từ khóa:

Bioreactor, huyền phù tế bào, nuôi cấy lỏng lắc, Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.), sucrose

Keywords:

Bioreactor, cell suspension, liquid shake culture, Ngoc Linh ginseng (Panax vietnamensis Ha et Grushv.), sucrose

ABSTRACT

Ngoc Linh ginseng (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) is a precious ginseng with high economical value, which is an endemic plant of Vietnam. In this study, experiments on the effects of sucrose concentrations and various sizes of erlenmeyer flasks and bioreactors were carried out to determine the appropriate medium for the growth of cell suspension. The results of sucrose concentration showed that the highest biomass obtained from the treatment of MS medium (Murashige and Skoog, 1962) supplemented with 1.5 mg/L NAA and 50 g/L sucrose (37.4 mg/mL of fresh weight and 3.6 mg/mL of dry weight). In 3 L, 5 L and 10 L bioreactor, the growth of cell suspension increased 2.1–2.3 times higher than the initial callus biomass after 4 weeks. The culture in liquid medium of 500 mL erlenmeyer flasks on rotary shaker at 120 rpmshowed that  the amount of cell suspension was increased and reached to the highest yield (50.2 mg/mL of fresh weight and 3.2 mg/mL of dry weight).

TÓM TẮT

Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) là một loại sâm quý có giá trị kinh tế cao, là loại thực vật đặc hữu của Việt Nam. Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng của nồng độ đường sucrose bổ sung và thể tích bình nuôi cấy trong hệ thống nuôi cấy lỏng lắc và bioreactor để xác định môi trường thích hợp cho sự gia tăng sinh khối của tế bào huyền phù. Kết quả thí nghiệm cho thấy nồng độ đường cho tăng trưởng của huyền phù tế bào đạt tốt nhất trong môi trường MS (Murashige and Skoog, 1962) có bổ sung 1,5 mg/L NAA và 50 g/L sucrose (khối lượng tươi và lượng khô lần lượt là 37,4 mg/mL và 3,6 mg/mL). Nuôi cấy trong hệ thống bioreactor 3 L, 5 L và 10 L thì huyền phù tế bào tăng trưởng tốt với lượng sinh khối thu được gấp 2,1 đến 2,3 lần so với lượng mẫu mô sẹo ban đầu sau 4 tuần. Kết quả chỉ ra khi được nuôi cấy trong bình tam giác 500 mL ở điều kiện lỏng lắc với tốc độ 120 vòng/phút, lượng tế bào huyền phù tăng sinh từ dịch huyền phù tế bào ban đầu đạt tốt nhất khi so sánh với các nghiệm thức khác (khối lượng tươi và lượng khô thu được lần lượt là 50,2 mg/mL và 3,2 mg/mL).

Trích dẫn: Trần Diệu Thái, Nguyễn Văn Dự, Đỗ Đăng Giáp, Trịnh Thị Hương và Trần Trọng Tuấn, 2019. Ảnh hưởng của nồng độ đường, loại bioreactor và thể tích bình nuôi cấy lên sự sinh trưởng của huyền phù tế bào sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(1): 203-208.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...