Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 209-215
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 21/03/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Identify the influence of different carbon and light sources on the regeneration of protocorm - like body (PLB) of Dendrobium Sonia in vitro

Từ khóa:

Dendrobium Sonia, nguồn carbon, nuôi cấy mô, thể tiền chồi

Keywords:

Carbon source, Dendrobium Sonia, protocorm-like bodies, tissue culture

ABSTRACT

This research aimed to find the suitable medium supporting the regeneration of Dendrobium Sonia PLB based on analysis of two factors: carbon sources and light conditions. Murashige and Skoog (1962) medium with added agar 6.5 g/L and vitamins (thiamine, pyridosine with 0.5 m/L for each) were used. The research consisted of Experiment 1 with sucrose, D-glucose, D-fructose and Experiment 2 ebstablished by mixing carbon sources medium in both lab light (fluorescent white light) and natural light. The data on the percentage of newly created PLB over two months were analyzed using ANOVA and LSD (5%) method. The results revealed that the medium adding 20 mg/L sucrose under fluorescent white light was the most suitable conditions for the generation of PLB with 614,5 PLB regenerated. Experiment 2 showed that the medium mixing of 15 mg/L D-glucose and 15 mg/L D-fructose under fluorescent white light was the best medium for the generation of PLB of Dendrobium Sonia with 735,7 PLB after two months.

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu nhằm tìm môi trường nuôi cấy thích hợp cho sự nhân mật số thể tiền chồi của lan Dendrobium Sonia dựa trên 2 nhân tố: nguồn carbon và chế độ ánh sáng. Môi trường nuôi cấy của Murashige và Skoog (1962) bổ sung agar 6,5 g/L và vitamin (thiamine, pyridosine với 0,5 m/L mỗi loại) được sử dụng. Nghiên cứu gồm: Thí nghiệm 1 với đường sucrose, D-glucose, D-fructose và Thí nghiệm 2 gồm hỗn hợp các loại đường được tiến hành trong hai chế độ ánh sáng: đèn huỳnh quang và ánh sáng tự nhiên. Thành phần phần trăm (%) PLB được tạo trong 2 tháng được phân tích ANOVA và phép so sánh cặp LSD 5%. Kết quả cho thấy môi trường có bổ sung nồng độ đường 20 mg/L sucrose và dưới chế độ ánh sáng đèn huỳnh quang có mật độ nhân PLB tốt nhất với 614,5 PLB được tạo thành. Thí nghiệm 2 cho thấy môi trường hỗn hợp 15 mg/L D-glucose và 15 mg/L D-fructose tạo điều kiện nhân mật số tốt nhất với 735,7 PLB được tạo sau 2 tháng nuôi cấy in vitro.

Trích dẫn: Hoàng Ngọc Khánh và Nguyễn Thị Pha, 2019. Xác định sự ảnh hưởng của các nguồn carbon và ánh sáng lên sự nhân mật số protocorm - like body (PLB) của lan Dendrobium Sonia nuôi cấy in vitro. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(1): 209-215.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...