Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 216-221
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 13/03/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

In vitro propagation of Hibiscus sagittifolius Kurz via seed and node culture

Từ khóa:

Đốt thân, hạt, nhân giống in vitro, sâm bố chính

Keywords:

Hibiscus sagittifolius Kurz, in vitro propagation, node, seed

ABSTRACT

Hibiscus sagittifolius is not only a beautiful flower, but also species having high medicinal value. This study is aimed to complete the process of in vitro propagation of H.sagittifolius from seeds and nodes. The results show that the percentage of uninfected and survived samples was 71.99% when the seeds and nodes were sterilized with 15% NaClO solution for 15 min. The seed germination rate was improved when seed was pre-treated by immersion in 20 mg/L GA3 for 120 min before being sterilized. The MS medium supplemented with 2.0 mg/L BA, 30.0 g/L sucrose, 100.0 mL/L coconut water, pH 5.8 was suitable for multiplication of in vitro shoots. After 45 days of culture, the number of shoots obtained was 6.6 shoots per sample and the shoots’ average height was 3.28 cm. Afterwards, the in vitro shoots were inoculated on MS medium supplemented with 1 mg/L NAA for rooting. After 45 days of culture, the number of roots per shoot was 33.6 with an average length of 13 cm.

TÓM TẮT

Sâm bố chính không những là một loài hoa đẹp mà còn là một loài cây có giá trị dược liệu cao, được sử dụng nhiều trong đông y. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm hoàn thiện quy trình vi nhân giống cây sâm bố chính từ hạt và đốt thân. Kết quả thu được cho thấy, mẫu hạt và đốt thân được khử trùng với dung dịch javel 15% trong 15 phút thu được tỷ lệ mẫu không nhiễm và sống sót đạt 71,99%. Tỷ lệ nảy mầm của hạt được nâng cao (82%) khi hạt được xử lý bằng cách ngâm trong dung dịch GA3 20 mg/L trong 120 phút trước khi tiến hành khử trùng. Môi trường thích hợp cho quá trình nhân nhanh chồi là môi trường MS (Murashige and Skoog, 1962)và chiều dài trung bình rễ đạt 13 cm sau 45 ngày nuôi cấy.

Trích dẫn: Trịnh Thị Hương, Võ Phan Nhật Khang, Lê Trương Minh Châu, Vạn Minh Hiệu và Trần Trọng Tuấn, 2019. Nghiên cứu nhân giống in vitro cây sâm bố chính (Hibiscus sagittifolius Kurz) thông qua nuôi cấy từ hạt và đốt thân. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(1): 216-221.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...