Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 222-234
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 13/02/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Matured oocytes received from preantral follicles cultured in vitro

Từ khóa:

Nang noãn, nuôi cấy nang noãn, sự phát triển nang noãn, yếu tố tăng trưởng

Keywords:

Follicle maturation, folliculogenesis, IVF, IVM, preantral follicle, stimulators

ABSTRACT

Bovine preantral follicles (0.5–1 mm diameter) were collected from ovaries of slaughtered cows and cultured in vitro in TCM199 medium with 10% fetal bovine serum (FBS).  Follicles were cultured growing in 4-well plates, coated mineral oil with the three treatments: (1) TCM199, 10% FBS (control); (2) TCM199, 10% FBS, sodium pyruvate (0.1 mg/mL); (3) TCM199, 10% FBS, sodium pyruvate (0.1 mg/mL), estradiol (1 μg/mL), follicle stimulating hormone (FSH 0.02 UI/mL) and lutenizing hormone (LH 0.01 UI/mL). After 18 days of growing, collect oocytes and make it mature within 24 hours. Criteria were assessed by increasing the size of the follicle and the possible formation of the first terminal. The study results show that in vitro cultures early antral follicles (diameter

TÓM TẮT

Nang noãn bò ở giai đoạn hình thành xoang sớm (đường kính 0,5 -1 mm) được thu nhận từ buồng trứng bò cái bị giết mổ và được nuôi cấy tăng trưởng in vitro trong môi trường TCM199 có 10% huyết thanh bào thai bò (FBS, fetal bovine serum). Các nang noãn sẽ được nuôi tăng trưởng trong đĩa 4 giếng, có phủ dầu khoáng với 3 nghiệm thức: (1) TCM199, 10% FBS (đối chứng); (2) TCM199, 10% FBS, sodium pyruvate (0,1 mg/mL); (3) TCM199, 10% FBS, sodium pyruvate (0,1 mg/mL), estradiol (1 μg/mL), follicle stimulating hormone (FSH 0,02 UI/mL) và lutenizing hormone (LH 0,01 UI/mL). Sau 18 ngày nuôi tăng trưởng nang noãn, thu nhận và nuôi thành thục noãn bào trong 24 giờ. Chỉ tiêu đánh giá dựa vào sự tăng kích thước nang và sự hình thành thể cực thứ nhất. Kết quả cho thấy nuôi cấy nang noãn hình thành xoang sớm (đường kính

Trích dẫn: Lê Thị Vĩ Tuyết, Dương Hoa Xô và Nguyễn Thị Thanh Giang, 2019. Nuôi thành thục noãn bò thu nhận từ nang noãn hình thành xoang giai đoạn sớm trong điều kiện in vitro. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(1): 229-234.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...