Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 20-26
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 15/02/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Isolation and selection of cyanobacteria strains capable of nitrogen-fixaton from paddy fields in Dong Thap province

Từ khóa:

Cố định đạm, Lyngbya aestuarii, ruộng lúa, sinh khối, vi khuẩn lam

Keywords:

Biomass, cyanobacteria, Lyngbya aestuarii, nitrogen-fixing, paddy field

ABSTRACT

The aim of this research was isolation and selection of cyanobacteria strains capable of nitrogen-fixing property which were isolated from soil and water samples of paddy fields in Dong Thap province for microbial fertilizer production. Ten single-cell cyanobacteria isolated belonged to five genera Synechocystis, Gloeocapsa, Chroococcus, Microcystis and Aphanocapsa and 20 filamentous isolated belonged to four genera Microcoleus, Lyngbya, Phormidium and Oscillatoria. These isolates were checked for the nitrogen fixing capacity by culturing on BG11 N-free medium for 30 days showed that 4 single-celled cyanobacteria isolates (HN4, HN11, HN10 and LV4) had cell concentration higher from 5.9 log10 cell/mL to 6.6 – 7.1 log10 cell/mL and 6 filamentous cyanobacteria isolates (LVO2, HN7, HN3, HN5, LV5) had dry biomass increased from 0.05 g/50mL to 0.29 – 0.6 g/50mL. Based on morphology and results of of 16S rRNA gene-sequencing, promising LV5 strain had 90% similarity with cyanobacteria Lyngbya aestuarii PCC 7419.

TÓM TẮT

Nghiên cứu phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn lam có khả năng cố định đạm từ mẫu đất và nước ở một số ruộng lúa thuộc tỉnh Đồng Tháp để ứng dụng trong sản xuất chế phẩm vi sinh. Kết quả phân lập được 10 dòng đơn bào thuộc 5 chi Synechocystis, Gloeocapsa, Chroococcus, Microcystis, Aphanocapsa và 20 dòng dạng sợi thuộc 4 chi Microcoleus, Lyngbya, Phormidium, Oscillatoria. Kết quả khảo sát sự tăng trưởng của các dòng vi khuẩn lam này trên môi trường không đạm BG11 trong 30 ngày cho thấy 4 dòng vi khuẩn lam đơn bào (HN4, HN11, HN10 và LV4) đạt mật số cao hơn ban đầu (từ 6,6 – 7,1 log10 cell /mL so với 5,9 log10 cell/mL ban đầu), 6 dòng vi khuẩn lam dạng sợi (LVO2, HN7, HN3, HN5, LV5, LV9) đạt sinh khối khô cao gấp 5,6 – 7,2 lần so với lượng ban đầu (tương ứng từ 0,29 – 0,36 g/50mL so với 0,05 g/50mL ban đầu). Dựa vào đặc điểm hình thái và kết quả giải trình tự gen 16S rRNA, dòng vi khuẩn lam triển vọng LV5 có độ tương đồng 90% với loài vi khuẩn lam Lyngbya aestuarii PCC 7419.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Hạnh Nguyên và Nguyễn Hữu Hiệp, 2019. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lam (cyanobacteria) có khả năng cố định đạm ở ruộng lúa tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(2): 20-26.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...