Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 41-48
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 21/02/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Determination of antimicrobial potential of lactic acid bacteria isolated from mothers’ breast milk and children stools

Từ khóa:

Bacteriocin, Enterococcus faecalis, kháng khuẩn, vi khuẩn acid lactic.

Keywords:

Antimicrobial, bacteriocin, Enterococcus faecalis, lactic acid bacteria

ABSTRACT

This study is aimed to assess the ability against some pathogenic bacteria of isolated lactic acid bacteria from mothers’ breast milk and children stools. Thirty isolates were isolated on MRS-Cys medium, including 13 isolates from mothers’ breast milk and 17 isolates from children stools. All the isolates were able to inhibit the growth of Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and Aeromonas hydrophila strains which were screened by agar spot assay test. Only strain HF4.2 was able to inhibit the growth of Candida albicans. Bacteriocin production was observed by agar well diffusion assay. A subset of 11 isolates among 30 isolates were able to produce bacteriocin against Escherichia coli, 9/30 isolates against Staphylococcus aureus, 22/30 isolates against Pseudomonas aeruginosa, 22/30 isolates against Aeromonas hydrophila and no isolate was able to produce bacteriocin against Candida albicans. In combination of Agar spot assay test and Agar well difussion assay, strain HF4.2 was potential. Identification of bacteria by DNA sequencing method and biochemical characterization showed that strain HF4.2 is Enterococcus faecalis.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát khả năng đối kháng lại một số vi sinh vật gây bệnh của các dòng vi khuẩn acid lactic được phân lập từ sữa mẹ và phân trẻ em. Ba mươi dòng vi khuẩn acid lactic được phân lập trên môi trường MRS-Cys, trong đó có 13 dòng được phân lập từ sữa mẹ và 17 dòng được phân lập từ phân trẻ em. Kết quả khảo sát khả năng đối kháng bằng phương pháp nhỏ giọt cho thấy tất cả 30 dòng vi khuẩn phân lập đều kháng lại 4 vi khuẩn chỉ thị là Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aerigunosa và Aeromonas hydrophila. Chỉ có một dòng vi khuẩn HF4.2 có khả năng kháng lại nấm Candida albicans. Kết quả khảo sát khả năng ức chế vi sinh vật chỉ thị của bacteriocin từ các dòng vi khuẩn acid lactic cho thấy có 11/30 dòng ức chế Escherichia coli, 9/30 dòng ức chế Staphylococcus aureus, 22/30 dòng ức chế Pseudomonas aeruginosa, 22/30 dòng ức chế Aeromonas hydrophila và không có dòng vi khuẩn nào có khả năng ức chế Candida albicans. Từ kết quả khảo sát khả năng đối kháng qua hai phương pháp nhỏ giọt và khuếch tán giếng thạch đã chọn lọc được dòng vi khuẩn có tiềm năng là HF4.2. Kết quả giải trình tự vùng gen 16S rRNA và các thử nghiệm sinh hóa đã xác định được dòng HF4.2 là Enterococcus faecalis.

Trích dẫn: Nguyễn Tăng Phú và Nguyễn Thị Liên, 2019. Đánh giá tiềm năng kháng khuẩn của vi khuẩn acid lactic phân lập từ sữa mẹ và phân trẻ em. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(2): 41-48.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...