Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 151-157
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 22/03/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Isolation, testing for the disease-reducing effects and identification of antagonistic soil bacteria against shallot soft rot caused by Pseudomonas aeruginosa

Từ khóa:

Bacillus safensis, Bacillus stratosphericus, hành tím, Pseudomonas aeruginosa, thối củ, vi khuẩn đối kháng

Keywords:

Antagonistic bacteria, Bacillus safensis, Bacillus stratosphericus, Pseudomonas aeruginosa, shallot, soft rot

ABSTRACT

Soft rot caused by Pseudomonas aeruginosa is one of the most destructive diseases of shallot in Vĩnh Châu district, Sóc Trăng proivince. This study aims at isolating, testing for disease-reducing effects and identifying the antagonistic soil bacteria against the disease. Among the 133 bacterial isolates obtained from shallot fields of Vĩnh Châu, four isolates 2C, 3A, 3B and 4A exhibited their antagonistic effects against the pathogen. The isolate 3B was the strongest antagonist among those tested (inhibition zone radii = 6 mm). Using cell-free suspensions, that of the isolate 4A performed the strongest inhibition (inhibition zone radii = 6 mm). Under greenhouse conditions, seed soaking using 108 CFU/mL suspensions of the isolates 3B and 4A and soil drenching using 109 CFU/mL suspension of 3B and 108 CFU/mL suspension of 4A showed strong disease-reducing effects until 12 days after inoculation. Based on the 16S rRNA gene sequences combined with the morphological and biochemical characteristics of the bacterial strains, 3B was identified as Bacillus safensis and 4A as Bacillus stratosphericus.

TÓM TẮT

Thối củ do vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa gây ra là một trong những bệnh gây thiệt hại năng suất và chất lượng hành tím tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Mục tiêu của nghiên cứu là phân lập, tuyển chọn và định danh được các chủng vi khuẩn đối kháng trong đất có khả năng phòng trị bệnh. Trong số 133 chủng vi khuẩn phân lập được từ đất ruộng hành tại thị xã Vĩnh Châu, bốn chủng 2C, 3A, 3B và 4A có khả năng đối kháng với vi khuẩn P. aeruginosa trên đĩa thạch. Chủng 3B có khả năng đối kháng mạnh nhất với bán kính vòng vô khuẩn là 6 mm. Khi sử dụng dịch nuôi cấy không chứa tế bào vi khuẩn, dịch nuôi cấy của chủng 4A có khả năng ức chế mầm bệnh mạnh nhất với bán kính vòng vô khuẩn là 6 mm. Trong điều kiện nhà lưới, các nghiệm thức áo củ với huyền phù 108 CFU/mL của hai chủng vi khuẩn 3B và 4A và chủng vào đất với huyền phù vi khuẩn 4A (108 CFU/mL) và 3B (109 CFU/mL) có hiệu quả giúp giảm bệnh thối củ, hiệu quả này duy trì đến thời điểm 12 ngày sau chủng bệnh. Kết quả định danh bằng phương pháp giải trình tự gen 16S rRNA kết hợp với khảo sát các đặc điểm hình thái và sinh hóa của vi khuẩn cho thấy chủng 3B là Bacillus safensis và chủng 4A là Bacillus stratosphericus.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Mai Trinh, Trương Tố Quyên và Nguyễn Đắc Khoa, 2019. Phân lập, tuyển chọn và định danh các chủng vi khuẩn đối kháng trong đất có khả năng phòng trị bệnh thối củ hành tím do vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(2): 151-157.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...