Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 241-249
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 19/02/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Effects of pectic enzymes and pasteurization on melon (Cucumis melo L.) juice quality

Từ khóa:

Cucumis melo L., enzyme pectinase, thanh trùng

Keywords:

Enzyme pectinase, melon juice, pasteurization

ABSTRACT

For the purpose of processing the pasteurized melon juice (Cucumis melo L.), the study was conducted based on the determination of the factors effected on the product’s quality, including: (i) the concentration of enzyme pectinase (0.1-0.5%) and the treatment time of pectinase (1-4 hour) on the efficiency of extracting capacity; (ii) the influence of the blending ratio (oBrix=14-20) and pH (3.5-5.0); (iii) the influence of temperature (85-95oC) and time for pasteurization (10-20 minutes) to the quality of product. The results showed that the pectinase concentration of 0.3% and 2 hours of hydrolysis gave the highest extraction (88.54%). The melon juice with 18oBrix and 4.5 of pH had balanced flavor and the best color. The pasteurization model was of 95oC for 10 minutes (F = 27.85 minutes) ensured the product’s safety and quality.

TÓM TẮT

Với mục tiêu chế biến nước ép dưa lưới (Cucumis melo L.) thanh trùng, nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở khảo sát các yếu tố ảnh hưởng bao gồm: (i) nồng độ enzyme pectinase (0,1-0,5%) và thời gian thủy phân (1-4 giờ) của enzyme pectinase đến hiệu suất thu hồi dịch quả; (ii) tỷ lệ phối chế (độ Brix: 14-20 và pH từ 3,5 đến 5); (iii) nhiệt độ (85-95oC) và thời gian thanh trùng (10-20 phút) đến chất lượng của sản phẩm. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở nồng độ enzyme pectinase 0,3% được thủy phân trong 2 giờ sẽ cho hiệu suất thu hồi dịch ép dưa lưới cao nhất (88,54%). Nước dưa lưới sau khi được phối chế với độ Brix là 18% và pH 4,5 có mùi vị hài hòa và màu sắc đặc trưng. Sản phẩm này được thanh trùng ở nhiệt độ 95oC giữ nhiệt trong 10 phút (F = 27,85 phút) đã ức chế được vi sinh vật, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Thu Hồng, Trần Minh Tuấn và Nguyễn Tấn Hùng, 2019. Ảnh hưởng của xử lý enzyme và chế độ thanh trùng đến chất lượng sản phẩm nước ép dưa lưới. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(2): 241-249.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...