Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 1-12
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/11/2016

Ngày chấp nhận: 28/02/2017

 

Title:

Restrictions on civil act capacity in the 2015 Civil code

Từ khóa:

Hạn chế năng lực hành vi, phá tán tài sản, nghiện ma túy, nghiện ngập

Keywords:

Addiction, damage properties, drug addiction, restrictions on civil act capacity

ABSTRACT

The 2015 Civil code succeeds the 1995 Civil code and the 2005 Civil code. Among its articles, this new Code provides restrictions on civil act capacity. However, the contents of this article remain unchanged in comparison with those of the two previous laws, leading to some shortcomings. This note is aimed to provide some analyses in forensic drug test for drug addicted individuals and suggest how to define whether such person has squandered his/her family properties. Followed by some examines focusing on the ability to act other civil rights, such as asking for divorce, of the person who are being restricted on civil act capacity, and therefore, a system to protect such person is needed. Finally, definitions of some legal terms and some solutions to reform the relevant provisions were provided.

TÓM TẮT

Bộ luật dân sự năm 2015 kế thừa Bộ luật dân sự năm 2005 và Bộ luật dân sự năm 1995, tiếp tục quy định về trường hợp “hạn chế năng lực hành vi dân sự”. Tuy nhiên, nội dung quy định lại hầu như không thay đổi dù còn nhiều vấn đề bất cập. Trong bài viết này, tác giả phân tích, làm rõ các vấn đề nổi bật, gồm có: Vấn đề chưa quy định về giám định việc nghiện ma túy, chất kích thích khác; Vấn đề quy định tác nhân gây nghiện chưa sát thực tiễn; Vấn đề tài sản bị phá tán; Vấn đề về khả năng thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự của người hạn chế năng lực hành vi dân sự; Vấn đề thiếu cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người hạn chế năng lực hành vi dân sự. Song song việc trình bày bất cập, tác giả giải thích một số thuật ngữ khác mà luật chưa làm rõ và đề xuất giải pháp hoàn thiện.

Trích dẫn: Thân Thị Ngọc Bích, 2017. Quy định về hạn chế năng lực hành vi dân sự trong Bộ luật Dân sự năm 2015. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48d: 1-12.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...