Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 58-66
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/04/2019
Ngày nhận bài sửa: 13/05/2019

Ngày duyệt đăng: 26/07/2019

 

Title:

Factors affecting the probability of job finding for alumni from School of Economics and Business Administration, An Giang University

Từ khóa:

Cựu sinh viên, Đại học An Giang, hồi qui nhị phân, tìm việc làm

Keywords:

Alumni, An Giang University, logit regression, job finding

ABSTRACT

This study aimed at investigating factors affecting the probability of job finding for alumni from School of Economics and Business Administration, An Giang University. The data were collected from the survery on 200 alumni graduated from 2012 to 2015. The results from logit regression showed that there were five factors affecting the probability of finding job including social relationship, ranking of graduation, knowledge, basic skills and application skill. Based on these results, some policy implications were proposed to improve the probability of job finding. Students should thrive to graduate with a good ranking and keep consistent contact with lecturers as well as senior students. Besides, An Giang University should regularly build and keep tight relationships with enterprises. In addidtion, lecturers should pay more attention to skill training activities in their teaching process.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tìm việc làm của cựu sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học An Giang. Số liệu được thu thập thông qua khảo sát 200 cựu sinh viên tốt nghiệp giai đoạn 2012 - 2015. Kết quả phân tích hồi quy nhị phân cho thấy có năm yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tìm việc làm bao gồm quan hệ xã hội, xếp loại tốt nghiệp, kiến thức, kỹ năng cơ bản và kỹ năng ứng dụng. Dựa trên kết quả nghiên cứu này, một số hàm ý chính sách được đề xuất nhằm nâng cao khả năng tìm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Đối với sinh viên, khi đang học, sinh viên cần phấn đấu để tốt nghiệp ra trường đạt kết quả thật cao. Ngoài ra, việc giữ mối liên hệ thường xuyên với thầy cô, bạn bè và anh chị sinh viên khóa trên cũng tạo thuận lợi cho quá trình tìm việc. Bên cạnh đó, nhà trường cũng cần thường xuyên xây dựng, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp. Đồng thời, giảng viên cần chú ý hơn các hoạt động rèn luyện kỹ năng cho sinh viên trong quá trình giảng dạy.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Diễm Hằng và Ngô Mỹ Trân, 2019. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tìm việc làm của cựu sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Kinh tế): 58-66.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...