Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 67-77
Tác giả: Võ Kim Nhạn
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/04/2019
Ngày nhận bài sửa: 05/06/2019

Ngày duyệt đăng: 26/07/2019

 

Title:

Some factors affect service quality attourist destinations in tien giang province

Từ khóa:

Chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của du khách, sự quay trở lại của du khách

Keywords:

Revisit, service quality, tourist satisfaction

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze the service quality at tourist destinations in Tien Giangprovince. Besides, the paper has identified some important factors that affect tourist satisfaction and revisit such as tourism infrastructure, safety and security, people, natural environment, service price, tourist motivation. This research is aimedto develop sustainable domestic tourism in Tien Giangprovince by analyzing the factors determining touristsatisfaction and revisitbased on the qualitative research and quantitative research.Data were collected from 350 domestic tourists in Tien Giang province, who responded willingly to a questionnaire-based survey. The results of multiple regression showed that all factors affected significantly tourism service quality in Tien Giang tourist destinations.

TÓM TẮT

Mục tiêu của bài viết nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ của các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Qua đó, bài viết đã xác định các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách và sự quay trở lại của du khách bao gồm cơ sở hạ tầng du lịch, an toàn du lịch và an ninh, nguồn lực con người, môi trường tự nhiên, giá dịch vụ, và động cơ của du khách. Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố quyết định sự hài lòng và sự quay trở lại của khách du lịch dựa trên cả hai phương pháp nghiên cứu là nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua phỏng vấn chuyên gia, thảo luận nhóm tập trung và điều tra khảo sát.  Nghiên cứu được điều tra khảo sát 350 đáp viên là các khách du lịch nội địa để kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng theo địa bàn bằng cách phỏngvấn trực tiếp du khách.

Trích dẫn: Võ Kim Nhạn, 2019. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tại các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Kinh tế): 67-77.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...