Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 115-126
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/04/2019
Ngày nhận bài sửa: 13/05/2019

Ngày duyệt đăng: 26/07/2019

 

Title:

The impact of formal credit on paddy income of fammer households: Empirical evidence in Can Tho

Từ khóa:

Tác động, tín dụng chính thức, thu nhập, nông hộ trồng lúa

Keywords:

Farmer, formal credit, impact, income

ABSTRACT

Using Propensity Score Matching method, the paper studies the impact of formal credit on the income of farmers growing paddy in Can Tho. A total of 364 households were surveyed, in which 147 households had access to formal credit and 217 households did not access to formal credit. The results showed that the possibility to access formal credit was affected by age, education of household heads; household size; average education level; whether households did other jobs besides growing paddy; size of cultivated area; and expenditure of households. Most importantly, the income of farmer households participated in formal credit was much higher than those who did not participated. PSM analysis indicated, however, that the impact of formal credit on the income of paddy farmers was not statistically significant.

TÓM TẮT

Mục tiêu bài nghiên cứu nhằm đánh giá những tác động của tín dụng chính thức đến thu nhập của nông hộ trồng lúa trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Để thực hiện đánh giá tác động, đầu tiên cần xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của nông hộ. Vì vậy, nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Probit và sau đó là phương pháp phân tích điểm xu hướng (PSM) trên mẫu gồm 364 nông hộ, trong đó có 147 nông hộ có vay vốn chính thức và 217 nông hộ không vay vốn. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng tiếp cận tín dụng của nông hộ trồng lúa bị ảnh hưởng bởi các yếu tố: Tuổi và học vấn của chủ hộ; quy mô nông hộ, học vấn trung bình hộ, hộ có làm nghề khác ngoài làm lúa, diện tích đất sản xuất và chi tiêu cho lúa của nông hộ. Quan trọng nhất, thu nhập của nông hộ trồng lúa tham gia chương trình tín dụng chính thức cao hơn đáng kể so với các nông hộ trồng lúa không tham gia, tuy nhiên kết quả phân tích PSM cho thấy tác động của tín dụng chính thức đến thu nhập trồng lúa của nông hộ là không có ý nghĩa thống kê.

Trích dẫn: Tô Thị Bích Ngọc và Nguyễn Tuấn Kiệt, 2019. Tác động của tín dụng chính thức đến thu nhập trồng lúa của nông hộ: Bằng chứng thực nghiệm tại Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Kinh tế): 115-126.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...