Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 37-43
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 24/10/2019

Ngày nhận bài sửa: 28/12/2019

Ngày duyệt đăng: 29/04/2020

 

Title:

Effects of pre-starter diets on growth performance and immune responses of Luong Phuong broilers

Từ khóa:

Đáp ứng miễn dịch, gà thịt lông màu, năng suất, thức ăn khởi đầu

Keywords:

Color-feathered broilers, growth performance, immune responses, pre-starter diets

ABSTRACT

The objective of the experiment was to evaluate effects of pre-starter diets on growth performance and immune responses of Luong Phuong broilers. A total of 240 female Luong Phuong chicks were randomly assigned to 2 dietary treatments in a completely randomized design: (1) birds were fed a commercial diet throughout the experimental period (control), and (2) birds were fed Vistart B from 1 - 7 days of age and then given the same commercial diet as the one used in the control. The experimental results showed that the birds fed Vistart B consumed less feed and had a better feed conversion ratio than those fed the control from 1 to 7 days of age (P = 0.05). Additionally, the serum antibody titers against infectious bursa disease virus (IBDV) of birds fed Vistart B were greater (P = 0.005) than that of birds fed the control at 3 weeks post-vaccination. Over a 63-d study, however, the birds fed Vistart B had the growth performance, diarrhea incidence, flock uniformity, and survivability of birds no differences as those fed the control (P > 0.05). Briefly, the Vistart B diet improved feed efficiency during the first 7 days after hatching and enhanced the serum antibody titers against IBDV of color-feathered broilers, but it did not clearly affect their growth performance over the experimental period.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của thức ăn (TĂ) khởi đầu (Vistart B) đến khả năng sinh trưởng và đáp ứng miễn dịch của gà thịt thương phẩm. Tổng số 244 con gà mái Lương Phượng được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên 1 yếu tố vào hai nghiệm thức: (1) gà được cho ăn TĂ thương mại trong suốt thời gian thí nghiệm và (2) gà được cho ăn Vistart B từ 1 đến 7 ngày tuổi, sau đó gà được cho ăn cùng một loại TĂ thương mại như lô đối chứng. Kết quả cho thấy ở giai đoạn từ 1 đến 7 ngày tuổi, gà ăn Vistart B có tiêu thụ TĂ thấp hơn và hệ số chuyển hóa TĂ tốt hơn gà ăn TĂ đối chứng (P < 0,05). Ngoài ra, sau khi chủng 3 tuần, hiệu giá kháng thể (HGKT) kháng vi rút Gumboro của gà ăn Vistart B cao hơn (P = 0,005) so với HGKT của gà ăn TĂ đối chứng. Tuy nhiên, qua 63 ngày thí nghiệm, gà ăn Vistart B trong 7 ngày đầu có khả năng sinh trưởng, tỷ lệ tiêu chảy, độ đồng đều đàn, tỷ lệ nuôi sống khác biệt không ý nghĩa so với gà ăn TĂ đối chứng (P > 0,05). Tóm lại, TĂ Vistart B đã cải thiện hiệu quả sử dụng TĂ của gà trong 7 ngày đầu sau khi nở và làm tănng HGKT kháng vi rút Gumboro của gà thịt Lương Phượng nhưng nó chưa ảnh hưởng rõ lên khả năng sinh trưởng của gà trong toàn giai đoạn.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Mỹ Nhân, Nguyễn Thanh Hải, Tống Thị Mỹ Vinh và Chế Minh Tùng, 2020. Ảnh hưởng của thức ăn khởi đầu đến khả năng sinh trưởng và đáp ứng miễn dịch của gà thịt Lương Phượng thương phẩm. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(2B): 37-43.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...