Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 1-7
Tác giả: Phan Thị Nở
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/03/2019
Ngày nhận bài sửa: 22/04/2019

Ngày duyệt đăng: 22/07/2019

 

Title:

Teaching and learning modern Vietnamese short stories in current literature of high school using competency-based development

Từ khóa:

Phát triển năng lực, phương pháp dạy học,  truyện ngắn Việt Nam hiện đại

Keywords:

Modern Vietnamese short stories, teaching and learning method, competency-based development

ABSTRACT

This paper is aimed to apply competency-based development in teaching and learning methods in modern Vietnamese short stories in the current high school literature. The process of the teaching and learning includes pre-teaching preparation, conducting teaching in class, and post-teaching assessment. In which, the teaching in class need to apply the teaching method actively, flexibly and creatively.

TÓM TẮT

Bài viết nhằm vận dụng những phương pháp dạy học tích cực để giảng dạy về truyện ngắn Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thông hiện hành theo hướng tiếp cận năng lực. Tiến trình dạy học áp dụng gồm chuẩn bị, tổ chức dạy học ở lớp và kiểm tra đánh giá sau học tập. Trong đó, giai đoạn tổ chức dạy học trên lớp cần vận dụng các phương pháp dạy học một cách tích cực, linh hoạt và sáng tạo.

Trích dẫn: Phan Thị Nở, 2019. Dạy học truyện ngắn Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Khoa học Giáo dục): 1-7.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...