Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 15-21
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/03/2019
Ngày nhận bài sửa: 27/05/2019

Ngày duyệt đăng: 22/07/2019

 

Title:

The influences of process-based teaching methodology on students’ development in writing social argumentative essays

Từ khóa:

Dạy viết dựa trên tiến trình, năng lực tư duy, phương pháp, văn nghị luận xã hội

Keywords:

Method, text-based teaching, thinking competence, social debating essays

ABSTRACT

Process-based teaching methodology for writing is a method being studied and applied to teaching practices by many educators in the world with positive results. However, in our high schools nowadays, the implementation of this method is still limited. In this article, the authors illustrate how to instruct students to write essays based on 4 stages of writing process. This study aims to answer three questions: (a) how does process-based writing instruction work toward developing students' skills regarding writing social debating essays? (b) does writing instruction based on process enhance students’ thinking competence? (c) can this method be applied to teaching writing in high schools?. Also in this article, the authors present the study results of process-based method, with the case of 11th grade students.

TÓM TẮT

Phương pháp dạy viết dựa trên tiến trình là phương pháp được nhiều nhà giáo dục trên thế giới nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy và đạt được hiệu quả khả quan. Tuy nhiên, ở các trường trung học phổ thông nước ta hiện nay, vận dụng phương pháp này vào dạy học chưa nhiều. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày cách hướng dẫn học sinh viết dựa trên 4 giai đoạn. Nghiên cứu này của chúng tôi nhằm trả lời 3 câu hỏi: (a) Việc dạy viết dựa trên tiến trình có tác động như thế nào đối với việc phát triển năng lực viết văn nghị luận xã hội của học sinh; (b) việc dạy viết dựa trên tiến trình có góp phần nâng cao năng lực tư duy cho học sinh hay không?; (c) Có thể vận dụng phương pháp này vào dạy Làm văn ở trường phổ thông? Cũng trong bài viết này, chúng tôi trình bày kết quả thử nghiệm của dạy viết dựa trên tiến trình của học sinh lớp 11.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Kim Hoa và Nguyễn Văn Nở, 2019. Tác động của phương pháp  dạy viết dựa trên tiến trình đối với sự phát triển năng lực viết văn nghị luận xã hội của học sinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Khoa học Giáo dục): 15-21.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...