Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 22-28
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/03/2019
Ngày nhận bài sửa: 14/05/2019

Ngày duyệt đăng: 22/07/2019

 

Title:

Teaching Medieval Vietnamese Literature in High School Based on the Learners’ Capacity Approach

Từ khóa:

Dạy học tiếp cận năng lực, học sinh trung học phổ thông, tác phẩm văn học trung đại Việt Nam

Keywords:

High school students, teaching in cordance with the capacity approach, Vietnamese medieval literature

ABSTRACT

Teaching in accordance with the capacity approach is based on the  learners’ ability system to nourish and develop  those abilities appropriately and effectively so that each learner will be able to obtain the knowledge, the capabity and life skills to achieve specific goals. In this approach, teaching Medieval Vietnamese Literature to High school students needs to be based on their own general and specific capabilities to build up and develop these capacities to their fullest potentials, to help them achieve the valuable knowledge and quintessence of this historic part of literature (including aesthetics, humanity and speech). The students can then transform and make effective use of those values in their work and real lives. The research shows that the combination of mastering the capacity approach in teaching, knowledge of characteristics of Medieval Vietnamese literarature and other positive teaching methods will bring practical results in both teaching and learning Medieval Vietnamese literarature.

TÓM TẮT

Dạy học theo hướng tiếp cận năng lực là dựa vào hệ thống năng lực ở người học; bồi dưỡng, phát triển hệ thống đó một cách phù hợp, tối ưu để từng cá thể có kiến thức, khả năng, kỹ năng sống, làm việc đạt những mục đích cụ thể. Theo hướng này, giảng dạy tác phẩm văn học trung đại Việt Nam cho học sinh trung học phổ thông cần dựa vào hệ thống năng lực (năng lực chung và năng lực cụ thể) của đối tượng; bồi dưỡng, phát huy cao nhất, giúp họ chiếm lĩnh tri thức, nhất là tinh hoa của thành phần văn học này (bao gồm các giá trị thẩm mỹ, nhân văn, ngôn từ); đồng thời chuyển hóa, vận dụng những giá trị đó vào thực tế đời sống, phục vụ công việc hữu ích. Bài viết cho thấy: Nắm vững mục tiêu dạy học tiếp cận năng lực, đặc trưng văn học trung đại Việt Nam, kết hợp các phương pháp dạy học tích cực sẽ đem lại kết quả thiết thực trong hoạt động giảng dạy - học tập văn học trung đại Việt Nam ở trường trung học phổ thông.

Trích dẫn: Nguyễn Đức Thăng, 2019. Dạy học tác phẩm văn học trung đại Việt Nam ở trung học phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Khoa học Giáo dục): 22-28.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...