Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 29-33
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/03/2019
Ngày nhận bài sửa: 27/05/2019

Ngày duyệt đăng: 22/07/2019

 

Title:

Student self-learning skills of Kien Giang University in the fourth Industrial Revolution

Từ khóa:

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kỹ năng tự học, tự học, sinh viên Đại học Kiên Giang

Keywords:

The fourth industrial revolution, self-learning skills, self-learning, Kien Giang university’s students

ABSTRACT

The fourth industrial revolution offers a variety of academic opportunities for university students. In order to meet this new context, students must be equipped with necessary self-study skills during their studies at university. This article studied the concept of self-learning skills, reality of self-learning skills in Kien Giang university’s  students and proposes solutions to improve students' self-study skills to meet the requirements of the fourth industrial revolution.

TÓM TẮT

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mở ra nhiều cơ hội học tập cho sinh viên các trường Đại học. Bối cảnh mới này đòi hỏi sinh viên phải được trang bị và rèn luyện các kỹ năng tự học cần thiết trong suốt quá trình học ở bậc Đại học. Bài viết trình bày nghiên cứu về khái niệm kỹ năng tự học, thực trạng kỹ năng tự học của sinh viên trường Đại học Kiên Giang và đề xuất một số giải pháp nâng cao kỹ năng tự học của sinh viên để đáp ứng được yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Trích dẫn: Hàng Duy Thanh, Nguyễn Thị Kim Hoa và Nguyễn Thanh Sang, 2019. Kỹ năng tự học của sinh viên trường đại học Kiên Giang trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Khoa học Giáo dục): 29-33.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...