Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 34-38
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/03/2019
Ngày nhận bài sửa: 17/04/2019

Ngày duyệt đăng: 22/07/2019

 

Title:

The role of mathematical representations in word problem solving in primary school

Từ khóa:

Biểu diễn toán học, toán có lời văn, tiểu học

Keywords:

Mathematical representation, primary school, word problem

ABSTRACT

Mathematical representation plays an extremely important role in solving word problems. Using representation successfully leads to a better understanding and logical reasoning. The article presents some basic theories of mathematical representations and deepens five connections among mathematical representations used in solving word problems in primary schools.

TÓM TẮT

Biểu diễn toán học có vai trò rất quan trọng trong giải toán có lời văn. Sử dụng biểu diễn thành công sẽ giúp học sinh hiểu bài toán hơn và lập luận logic hơn. Bài viết trình bày một số cơ sở lý thuyết về biểu diễn toán học và đi sâu vào 5 hoạt động chuyển đổi giữa các dạng của biểu diễn toán học được vận dụng trong giải toán có lời văn ở tiểu học.

Trích dẫn: Ngô Trúc Phương, 2019. Vai trò của biểu diễn toán học trong giải toán có lời văn ở bậc tiểu học. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Khoa học Giáo dục): 34-38.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...