Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 62-67
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/03/2019
Ngày nhận bài sửa: 03/05/2019

Ngày duyệt đăng: 22/07/2019

 

Title:

Developing competency of data based historical event evaluation for high school students

Từ khóa:

Đánh giá, phát triển năng lực, sự kiện lịch sử, số liệu, trung học phổ thông

Keywords:

Assess, competency development, data, historical events, high school

ABSTRACT

On the basis of some concepts of competence, competency development, assessing events, competency to assess events, developing the competency to evaluate events in history teaching at high school and the superiority of data, the paper proposes measures to exploit data to develop competence for students, such as using single data (to create symbol for student) and extracting data tables (via some simple math, guide for student to give comment).

TÓM TẮT

Trên cơ sở trình bày một số khái niệm về năng lực, phát triển năng lực, đánh giá sự kiện, năng lực đánh giá sự kiện, phát triển năng lực đánh giá sự kiện trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông và ưu thế của số liệu, bài viết trình bày phương pháp khai thác số liệu để phát triển năng lực đánh giá sự kiện cho học sinh bậc trung học phổ thông như khai thác số liệu đơn để tạo biểu tượng và khai thác bảng số liệu thông qua một số phép toán đơn giản để rút ra nhận xét.

Trích dẫn: Dương Tấn Giàu và Giang Hoàng Thái, 2019. Phát triển năng lực đánh giá sự kiện lịch sử cho học sinh trung học phổ thông qua số liệu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Khoa học Giáo dục): 62-67.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...