Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 68-73
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/03/2019
Ngày nhận bài sửa: 27/05/2019

Ngày duyệt đăng: 22/07/2019

 

Title:

Heritage and heritage education for high school students

Từ khóa:

Giáo dục, giáo dục di sản, học sinh, trung học phổ thông

Keywords:

Education, heritage education, student, high school

ABSTRACT

Study on heritage and heritage education in high schools is crucial to distinguish ỉnto 3 groups, including natural, cultural and mixed heritage. Each classified heritage has specific criteria. The heritages recognized by UNESCO must be of outstanding global value in terms of science, preservation or natural beauty, and historical, artistic and science opinion. Currently, in high schools, the introduction of heritage into teaching and organizing experience activities for students also has many challenges. Teachers often educate students primarily about the meaning, role and value of heritage, while in reality, the legacy is increasingly degraded and needed protection, the education of consciousness and responsibility preserving the heritage is still vague. In order to educate students about heritages effectively, depending on the conditions of each area and the characteristics of each educational level; each school should have a suitable organization, along with close coordination with the local authorities in selecting models, topics of heritage education for students.

TÓM TẮT

Nghiên cứu về di sản và giáo dục di sản trong trường phổ thông, trước hết cần nhận dạng được di sản với 3 nhóm gồm di sản thiên nhiên, di sản văn hóa và di sản hỗn hợp. Mỗi di sản được phân loại đều có tiêu chí rõ ràng, những di sản được UNESCO công nhận phải có giá trị nổi bật toàn cầu xét theo quan điểm khoa học, bảo toàn hoặc vẻ đẹp tự nhiên, quan điểm lịch sử, nghệ thuật và khoa học.Hiện nay, ở các trường phổ thôngviệc đưa di sản vào dạy học và tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh cũng còn khá nhiều vấn đề. Giáo viên thường giáo dục cho học sinh chủ yếu là ý nghĩa, vai trò và giá trị của di sản, trong khi trên thực tế, các di sản ngày càng xuống cấp, cần được bảo vệ thì việc giáo dục ý thức và trách nhiệm bảo tồn các di sản vẫn chưa được hiệu quả. Việc giáo dục di sản có hiệu quả tùy điều kiện của từng địa phương và đặc thù của từng bậc học, cấp học mà mỗi trường cần có một cách tổ chức phù hợp, cùng với đó là sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành ở địa phương trong việc lựa chọn các mô hình, chủ đề giáo dục di sản cho học sinh.

Trích dẫn: Dương Quỳnh Phương và Đỗ Văn Hảo, 2019. Di sản và vấn đề giáo dục di sản cho học sinh trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Khoa học Giáo dục): 68-73.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...