Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 83-88
Tác giả: Lê Thị Nguyệt
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/03/2019
Ngày nhận bài sửa: 11/06/2019

Ngày duyệt đăng: 22/07/2019

 

Title:

Teaching general physical geography at Thai Nguyen University of Education adapting to learner’s competency

Từ khóa:

Địa lí tự nhiên đại cương, năng lực, tiếp cận năng lực

Keywords:

General physical Geography, competence, capacity approach

ABSTRACT

Approaches to learner’s competency is the general trend of advanced education systems in the world. This article presents the results of the study on general physical geography teaching at Thai Nguyen University of Education adapting to learner’s competency that includes developing higher education curriculum; innovating teaching methods; innovating the testing and assessing the outcomes of students.

TÓM TẮT

Giáo dục theo định hướng phát triển năng lực người học đang là xu thế chung của các nước tiên tiến trên thế giới. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về dạy học Địa lí tự nhiên đại cương ở trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên theo hướng tiếp cận năng lực, bao gồm: phát triển chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học; đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo hướng tiếp cận năng lực.

Trích dẫn: Lê Thị Nguyệt, 2019. Dạy học địa lí tự nhiên đại cương ở trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên theo hướng tiếp cận năng lực. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Khoa học Giáo dục): 83-88.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...