Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 11, No. 3 (2019) Trang: 75-82
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 31 Oct 2019
Revised 07 Nov 2019

Accepted 29 Nov 2019

 

This study on centipedes (Scolopendromorpha and Scutigeromorpha) was conducted in Xuan Nha Nature Reserve, Son La province in June and November 2018. A total of 47 specimens were collected from four types of habitats: broadleaf forest, broadleaf - bamboo mixed forest, bamboo forests, and residential - agricultural land. Data analysis results showed that a total of 14 species and subspecies was recorded in the study region. Of which, the order Scolopendromorpha has 12 recorded species and subspecies belonging to four genera (Cryptops, Paracryptops, Otostigmus, and Scolopendra), two families (Cryptopidae and Scolopendridae). The order Scutigeromorpha has only two species belonging to two genera (Thereuopoda and Thereuonema) and one family (Scutigeridae). All habitats have medium diversity of centipedes (1.00 < H’ < 3.00).  Broadleaf forest has the highest diversity (H' = 2.11), lower in mixed forest (H’ = 1.97) and bamboo forest (H’ = 1.61), residential - agricultural land has the lowest diversity (H’ = 1.01). The highest density is in mixed forest (1.2 individuals/m2), followed by broadleaf forest (0.8 individuals/m2), and bamboo forest (0.20 individuals/m2). Those are the first data of centipedes in Xuan Nha Nature Reserve.

Keywords

Chilopoda, Scolopendromorpha, Scutigeromorpha, Vietnam, Xuan Nha Nature Reserve

Cited as: Hung, N.D., Chinh, D.Q.T., Huyen, N.T.T., Son, L.X. and Binh, T.T.T., 2019. Diversity of centipedes (Chilopoda: Scolopendromorpha and Scutigeromorpha) in Xuan Nha Nature Reserve, Son La province, Vietnam. Can Tho University Journal of Science. 11(3): 75-82.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...